Vsi vrtci bodo sanirani do konca leta 2021, predstavljeni tudi načrti za sanacijo Celjske kotline


Mestni svet Mestne občine Celje se je v torek seznanil s potekom sanacije igrišč celjskih vrtcev in načrtovanimi ukrepi, ki so povezani s sanacijo Celjske kotline.

Sanacija Celjske kotline

Glede sanacije Celjske kotline Mestna občina Celje že ima Strateški akcijski načrt za funkcionalno območje Mestne občine Celje. Gre za strateški dokument, v katerem je predstavljeno obstoječe stanje na opuščenem, degradiranem industrijskem območju ter možni načini remediacije, izpostavlja pa tudi probleme, ki jih bo na poti do skupnega cilja treba rešiti.

Dokument je nastal v okviru evropskega projekta GreenerSites, v njem pa je med drugim predstavljen tudi ukrep remediacije in reurbanizacije območja Stare Cinkarne, ki je namenjen omejitvi razširjanja onesnaževanja v okolje in zagotovitvi novih urbanih površin. Ukrep zajema naslenje korake:

  • izvedba dodatnih analiz in strokovnih podlag;
  • začasna ureditev območja;
  • določitev primerne rabe tal;
  • priprava strokovnih podlag za OPPN in priprava ter sprejem OPPN;
  • projektiranje in pridobitev dovoljenj in soglasij;
  • izvedba remediacije in reurbanizacije ter spremljanje uspešnosti remediacije.

Posamezne faze se bodo izvajale v okviru proračunskih zmožnosti. Ministrstvo za okolje in prostor je ta dokument označilo kot primerno strokovno podlago in izhodišče pri določanju ukrepov na določenih stopnjah onesnaženosti tal v Mestni občini Celje.

Območje Stare Cinkarne

Območje Stare Cinkarne, na katerem je od leta 1875 do 1990 obratovala metalurško–kemična industrija Cinkarne Celje, je veliko okoli sedemnajst hektarov in zahteva poseben način sanacije. To območje, onesnaženo s težkimi kovinami, je leta 2002 v posest vzela Mestna občina Celje in ga želela postopoma reurbanizirati.

Leta 2007 in 2008 je med širitvijo Tehnopolisa nastalo dobrih 15.000 kubičnih metrov zemeljskih izkopov, ki so bili zaradi visokih koncentracij onesnažil uvrščeni med nevarne odpadke. Ta zemljina se je sanirala s postopkom uporabe imobilizacije s kalcitnim pepelom, ki je stal dober milijon evrov. Čeprav se je ta postopek izkazal za uspešnega, se je Mestna občina Celje leta 2016 pridružila projektu GreenerSites in s pomočjo evropskih sredstev poskusno izvedla še druge metode, ki so primerne za reurbanizacijo Stare Cinkarne, hkrati pa so nam lahko v pomoč tudi pri načrtovanju in  urejanju drugih območij.

Postopki sanacije tal na onesnaženih območjih so sicer kompleksni in poleg velikih finančnih vlaganj zahtevajo vključitev različnih strok, medresorsko usklajevanje ukrepov in tudi izvedbo zahtevnih administrativnih postopkov različnih državnih institucij.

Zamenjava zemljine v celjskih javnih vrtcih

S projektom zamenjave zemljine je Mestna občina Celje z lastnimi sredstvi začela leta 2017. Najprej so zamenjali zemljino na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, predlani v času poletnih počitnic pa na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu.

Lani je projekt zamenjave zemljine v celjskih javnih vrtcih prevzelo Ministrstvo za okolje in prostor, ki se je zavezalo, da bo v dveh letih zamenjalo zemljino na igriščih desetih javnih vrtcev in na igrišču pri Savinjskem nabrežju, ki ga uporabljajo otroci iz enote Center. Kot je že znano, sta imela prednost enota Ringa Raja vrtca Zarja in enota Mavrica Vrtca Anice Černejeve.

Bernarda Podlipnik iz Ministrstva za okolje in prostor je na seji Mestnega sveta pojasnila, da bodo dela v obeh vrtcih, ki so stala okoli 660 tisoč evrov, v celoti zaključena prihodnji mesec. Med letošnjimi poletnimi počitnicami naj bi se začela sanacija v enotah Žiž Žav in Mehurček, nato pa še v vseh ostalih vrtcih, ki so na seznamu. Denar za sanacijo je zagotovljen v državnih proračunih za leti 2020 in 2021.

Seznam s časovnico sanacije celjskih vrtcev:

nacrt-sanacije-vrtcev

Bukovžlak

Sanacija šest hektarov velikega območja v Bukovžlaku pri Celju, ki je tudi predmet tožbe Evropske komisije proti Sloveniji, se bo začela predvidoma v začetku 2021, končana pa mora biti poleti istega leta. Sanacija območja, na katerem je nezakonito odloženih okoli 150.000 kubičnih metrov nenevarnih gradbenih odpadkov in zemeljskih izkopov, je ocenjena na okoli 4 milijone evrov.

Kakšno je zdravje Celjanov, ter kakšen zrak dihamo

V Celju se je v zadnjih letih bistveno zmanjšala onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom. Tudi koncentracije delcev PM10 se na letni ravni zmanjšujejo in ne presegajo dovoljene letne vrednosti. Do preseganja mejnih dnevnih vrednosti prihaja zgolj pozimi, ko se ostalim virom pridružijo kurišča za ogrevanje. Nekaj prispevajo tudi v meteorološki pogoji, saj CElje leži v kotlini.

Na merilnem mestu Celje-Bolnišnica so v obdobju od 2013 do 2018 izmerjene letne vrednosti delcev PM10 v zraku znašale od 28 do 32 mikrogramov/kubični meter in niso presegale mejne letne vrednosti 40 mikrogramov/kubični meter.

Znižuje se tudi število dni, ko so izmerjene dnevne vrednosti delcev PM10 v zraku nad mejno vrednostjo. V letu 2018 je bilo takšnih dni 35, v letu 2017 49, v letu 2016 52 in v letu 2015 pa kar 70. Pričakuje se, da se bo stanje še izboljšalo z izgradnjo vzhodne obvoznice, ki bo mestno jedro razbremenila tranzitnega prometa.

O zdravju Celjanov smo na Celje.info pisali TUKAJ.

foto: MOC