Začela se je gradnja navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje vzhod


Ministrstvo za infrastrukturo RS je začelo z gradnjo navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje vzhod, ki bo zelo razbremenila omrežje tamkajšnjih obstoječih cest. Pomembna bo predvsem za voznike iz naselij severno od avtoceste, torej iz Vojnika, Arclina, Ljubečne in Šmiklavža, ki bodo imeli hitrejši in varnejši dostop do avtoceste.

Podjetje Gradnje Žveplan, d. o. o., ki je bilo izbrano za izvajalca, mora gradbena dela končati do konca leta 2021. Vrednost gradbenih del, ki poleg 1360 metrov dolge ceste zajemajo tudi izgradnjo krožišča, znaša 1,77 milijona evrov.

Celotna investicijska vrednost projekta, ki poleg nove navezovalne ceste obsega še krožno križišče, lokalno cesto do obstoječe ceste skozi naselje Ljubečna in vse spremljajoče ureditve, znaša 4,35 milijonov evrov in bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 3,5 milijona evrov. Podpora Evropske unije znaša 2,8 milijona evrov, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 0,7 milijona evrov.

Celotna gradnja navezovalne ceste obsega:
  • novo navezovalno cesto v dolžini 1.360 m s prometno opremo in signalizacijo,
  • krožno križišče K1 v km 0+250 premera 45,00 m,
  • lokalno cesto dolžine 339 m skupne širine 7,15 m do obstoječe ceste skozi naselje Ljubečna
  • vse spremljajoče ureditve (priključne in dovozne ceste, površine za kolesarje in pešce ter vodnogospodarske ureditve, odvodnavanje, komunalne kanalizacija, vodovodno omrežje, javna razsvetljava, kabelska kanalizacija za   prestavitev in zaščito NN, SN in TK vodov in krajinska ureditev).

Povezovalna cesta je zasnovana kot dvopasovnica, namenjana za promet z motornimi vozili. Kategorizirana bo kot regionalna cesta in bo prevzela funkcijo obstoječe regionalne ceste skozi naselje Ljubečna, ta pa se bo prekategorizirala v lokalno cesto. Trasa bo potekala na severu od  priključka na regionalno cesto Arclin – Ljubečna proti območju severno-zahodno od naselja Ljubečna, nato pa proti jugu do novega krožnega križišča in po vzhodni strani avtopoligona do obstoječega krožišča z lokalno cesto. V sklopu izvedbe povezovalne ceste bodo izvedeni priključki lokalnih in dovoznih cest ter vsa komunalna in energetska infrastruktura.

Za izgradnjo navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje vzhod so si več let prizadevali tudi na Mestni občini Celje. Po dolgem usklajevanju se je leta 2018 Ministrstvo za infrastrukturo vendarle odločilo, da je projekt izgradnje težko pričakovane navezovalne ceste opredeljen kot prednostni izvedbeni državni projekt v Savinjski regiji.

Gre za regijski projekt, ki je bil prijavljen na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij 2 (DRR2), operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; Prednostna naložba 7.2, Izboljšanje regionalne mobilnosti. Da se navezovalna cesta na Ljubečni izbere kot prednostna naložba za izboljšanje regionalne mobilnosti in da se ji namenijo evropska sredstva, ki pripadajo Savinjski statistični regiji, je pred dvema letoma  soglašal tudi Razvojni svet Savinjske regije.

foto: MOC