Rebalans sprejet, v celjski mestni blagajni manj prihodkov in odhodkov od načrtovanih, bolje bo že drugo leto


Mestni svet Mestne občine Celje je na svoji 7. redni seji odobril rebalans letošnjega občinskega proračuna in sprejel proračun za leto 2024. Načrt za prihodnje leto kaže na 7-odstotno povečanje v primerjavi z letošnjim, s skupnimi odhodki v višini 81.471.849 evrov, vseboval pa bo tudi nekatere investicijske projekte iz letošnjega leta. 

Rebalans proračuna za leto 2023

Celjska občina je opravila ponovno uskladitev predvidenih odhodkov in prihodkov za letošnje iztekajoče leto. Rebalans proračuna za leto 2023 predvideva prihodke v višini 72.972.308 evrov, kar je za več kot 7 milijonov evrov manj kot v prvotni verziji rebalansa, predvsem na račun nekaterih investicijskih projektov, ki bodo zaključeni v prihodnjem letu.

Pogled na stadion pred prenovo atletske steze. (Foto: Simon Valant)

Prihodki od davkov ostajajo stabilni, medtem ko se nedavni in kapitalski prihodki zmanjšujejo, zvišujejo pa se transferni prihodki. Predvidena so dodatna sredstva države, namenjena intervencijam in sanacijam po izrednih vremenskih razmerah ter preplastitvi atletske steze na stadionu AD Kladivar.

Odhodki bodo znašali 76.382.856 evrov, s padcem investicijskih odhodkov zaradi prenosa projektov v prihodnje leto. Nekoliko višji bodo investicijski transferji za šport, predšolsko vzgojo in kulturo. Na račun vremenskih nevšečnosti se je povečala poraba sredstev iz rezervnega sklada, bo pa primanjkljaj nižji za skoraj 700.000 evrov.

Preverite tudi kako je proračun za letošnje leto izgledal v predhodnem izdanju: Proračun v Celju za leto 2023

Proračun za naslednje leto

Proračun za leto 2024 bo, kot pravijo pri Mestni občini Celje, zelo razvojno naravnan, s skupnimi odhodki v višini 81.471.849 evrov.

7. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje. (Foto: Mestna občina Celje)

Približno 30 milijonov evrov bo namenjenih različnim investicijam, med katerimi izstopajo začetek gradnje vrtca Čira čara, gradnja komunalne infrastrukture in cest v EPC Trnovlje – jug, projekt Grajske poti, ureditev novih cest na Ljubečni ter v Babnem, začetek II. faze obnove ceste v Lokrovec, obnova Razlagove ulice in cest Zadobrova-Ljubečna ter Teharska-Zvodno, zaključek rekonstrukcije stavb Zdravstvenega doma na Gregorčičevi 5, obnove in novogradnje otroških ter športnih igrišč, nadaljevanje del na Stari grofiji in pa večje investicije na področju vodooskrbe (vodovod Pepelno-Rupe) ter energetike (začetek investicije v kondenzacijsko turbino v Toplarni Celje).

Področje družbenih dejavnosti bo prejelo dobrih 26 milijonov evrov, kar predstavlja skoraj 32 odstotkov celotnega proračuna za prihodnje leto. Sredstva za Letni program športa se povečujejo (895.050,00 evrov), prav tako pa tudi subvencije za uporabo javnih objektov, vključno s športnimi objekti, ki jih upravlja družba ZPO Celje d. o. o.

Skupinska slike ene od izmen v Baški. (Foto: Celjski dom Baška)

Sredstva za socialno varstvo se povečujejo za 12 odstotkov oz. 600.000 evrov. Višji bo tudi znesek sredstev za delovanje društev na področju kulture, za področje izobraževanja in tekočih transferjev v javne zavode ter sredstev namenjenih znanosti. MOC pa bo za 60 tisoč evrov povečala tudi kapitalski delež v družbi Celeia, ki upravlja s Celjskim domom v Baški.

V proračunu je predvideno zadolževanje v višini 7 milijonov evrov, ob tem pa bo občina odplačala 3,7 milijonov evrov dolga, ki zapade v naslednjem letu. Prihodki v letu 2024 so predvideni v višini 77.568,578 evrov, pri čemer največji delež pripada davčnim prihodkom (več kot 42 milijonov evrov), medtem ko država namenja 2,4 milijona evrov za sanacijo po letošnjih naravnih katastrofah. Končni primanjkljaj bo znašal približno 3,9 milijona evrov.