Navezovalna cesta Ljubečna – AC priključek Celje vzhod le še korak od začetka gradnje


Direkcija RS za infrastrukturo je v začetku tedna izbrala izvajalca za 1.360 metrov dolgo navezovalno cesto med Ljubečno in avtocestnim priključkom Celje vzhod.

Projekt gradnje navezovalne ceste je med večimi prijavljenimi izvajalci dobilo podjetje Gradnje Žveplan d.o.o. iz Štor, kot podizvajalec pa je v pogodbi vključeno tudi celjsko podjetje Elektrosignal d.o.o.. Pogodbena vrednost projekta znaša 1.773.133,47 evrov z DDV.

Kot izhaja iz pogodbe mora biti navezovalna cesta, z gradnjo katere naj bi začeli že ta mesec, dokončana v roku 18 mesecev od uvedbe v delo. Cesta bo torej dokončana najkasneje v začetku leta 2022.

Avtocestni priključek Celje vzhod skupaj s predvideno navezovalno cesto pomenita uporabnikom približevanje avtoceste na osi Koper – Šentilj ter sočasno razbremenitev obstoječega cestnega omrežja v Celju. Navezovalna cesta pomeni tudi ugodnejši dostop na primarno cestno omrežje, ki je obenem tudi del TEN-T omrežja, za naselja severno od nje.

Z izgradnjo nove navezovalne ceste in posledično razbremenitvijo ceste skozi naselje Ljubečna se bodo izboljšali pogoji za vse udeležence prometa. S skrajšanjem potovalnih časov se bodo zmanjšali tudi stroški uporabnikov, eksterni stroški prometa in pogoji bivanja prebivalcem ob teh cestah. Cesta bo prevzela tudi večji del tranzitnega prometa.

Celotna investicijska vrednost projekta, ki poleg nove navezovalne ceste obsega še krožno križišče, lokalno cesto do obstoječe ceste skozi naselje Ljubečna in vse spremljajoče ureditve, znaša 4,35 milijonov evrov in bo v višini 2,8 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Celotna gradnja navezovalne ceste obsega:
  • novo navezovalno cesto v dolžini 1.360 m s prometno opremo in signalizacijo,
  • krožno križišče K1 v km 0+250 premera 45,00 m,
  • lokalno cesto dolžine 339 m skupne širine 7,15 m do obstoječe ceste skozi naselje Ljubečna
  • vse spremljajoče ureditve (priključne in dovozne ceste, površine za kolesarje in pešce ter vodnogospodarske ureditve, odvodnavanje, komunalne kanalizacija, vodovodno omrežje, javna razsvetljava, kabelska kanalizacija za   prestavitev in zaščito NN, SN in TK vodov in krajinska ureditev).

B.S., foto: google