OOZ Celje in MOC pripravili dokument za področje razvoja gospodarstva do leta 2020


OOZ Celje 1Z Območno obrtno-podjetniške zbornice Celje so sporočili, da so skupaj z Mestno občino Celje pripravili ključen dokument za področje razvoja gospodarstva »Strategijo razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje 2014-2020«. Ob tem dodajajo, da se je prvič zgodilo, da je bila tako pomembna naloga, kot je izdelava tovrstnega strateškega dokumenta v eni največjih občin v RS, zaupana prav zbornici.

V proces priprave Strategije so bili poleg vodje projekta Petra Piška, podpredsednika OOZ Celje, podjetnika in mestnega svetnika, vključeni tudi operativna vodja projekta mag. Tatjana Štinek, samostojna svetovalka OOZ Celje ter 35 članov projektnih skupin sestavljenih iz ljudi, ki v večini prihajajo iz gospodarske sfere. Od samega začetka v letu 2011 so bili v projekt vključeni tudi občani, javna uprava, mestni svetniki, obrtniki, podjetniki, gospodarstveniki, institucije, javni zavodi, skratka vsi zainteresirani za sodelovanje in vsi deležniki, ki imajo kakršen koli vpliv na področje gospodarstva. Takšna širina sodelujočih daje izdelanemu dokumentu, ki je pregleden, kratek, berljiv, saj obsega skupno 29 strani, sistematično urejen, strokovno pripravljen, kakovosten, usklajen z vsemi dokumenti, ki se dotikajo razvoja gospodarstva tako na lokalni, regionalni, državni in EU ravni, veliko legitimnost.

Že v začetku procesa nastajanja dokumenta od same zastavitve metodologije sta partnersko sodelovali občina in zbornica. Janko Trobiš, vodja sektorja za gospodarstvo Mestne občine Celje in član operativne skupine za pripravo dokumenta, je skozi celoten proces preverjal, kakšne so možnosti občine za spodbujanje področja gospodarstva v skladu z obstoječo zakonodajo, saj je bil cilj opredeliti realne in možne ukrepe s strani občine, ne pa narediti spisek neuresničljivih želja. Preko analize stanja, pridobljenih podatkov in informacij je bila izdelana SWOT analiza. Izvedeno je bilo anketiranje občanov in poslovnih subjektov, delovno srečanje, srečanje ožje delovne skupine s Slovensko gospodarsko zvezo in tamkajšnjimi župani, okrogla miza, operativni in individualni sestanki. Mag. Saša Heath–Drugovič, svetovalka župana za evropske zadeve Mestna občina Celje, je skrbela za horizontalno in vertikalno usklajenost z nastajajočimi dokumenti države za obdobje 2014-2020 ter skupaj z operativno vodjo projekta uredila in strukturirala dokument. Martina Rečnik, sekretarka OOZ Celje, je zbrala ves nabor dobrih praks, ki jih izvajajo občine v RS na področju spodbud gospodarstvu.

Peter Pišek: »V imenu Območne-obrtno podjetniške zbornice Celje se zahvaljujem Mestni občini Celje za izkazano zaupanje in priložnost, da smo lahko skupaj z občino soustvarjali strateški dokument za področje razvoja gospodarstva in vsem, ki ste prispevali svoja strokovna znanja, dajali usmeritve in pobude ter svoja mnenja z enim samim ciljem, da naredimo korak naprej iz obstoječega stanja na področju gospodarstva.«
Peter Pišek: »V imenu Območne-obrtno podjetniške zbornice Celje se zahvaljujem Mestni občini Celje za izkazano zaupanje in priložnost, da smo lahko skupaj z občino soustvarjali strateški dokument za področje razvoja gospodarstva in vsem, ki ste prispevali svoja strokovna znanja, dajali usmeritve in pobude ter svoja mnenja z enim samim ciljem, da naredimo korak naprej iz obstoječega stanja na področju gospodarstva.«

Udeleženci dogodkov in člani projektnih skupin so prispevali svoja strokovna znanja, pobude, usmeritve in razmišljanja s ciljem, da skupaj naredijo korak naprej in presežejo obstoječe stanje na področju gospodarstva. Vsekakor so se zavedali, da del k temu lahko prispeva občina, velik del pa je na strani države in veljavne zakonodaje.

Preko celotnega procesa priprave so udeleženci  izpostavljali potrebno izpolnitev prioritetnih nalog kot so povečanje sodelovanja in partnerstva, vzpostavitev učinkovite komunikacije, internacionalizacija,  oblikovanje prepoznavne, kakovostne, raznolike in konkurenčne turistične ponudbe ter razvoj podeželja vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in kmetijsko proizvodnjo ter povezavo s turizmom. Mestna občina Celje bo zagotavljala blaginjo svojim občanom z razvojem gospodarstva, ki bo temeljil na treh povezanih prioritetnih področjih proizvodnja, obrt, podjetništvo, turizem in kmetijstvo z vsemi podpornimi storitvami in dejavnostmi, ki zajemajo tako servisne in storitvene dejavnosti, logistične in poslovne centre, sejemsko dejavnost.

Bojan Šrot: » Zahvaljujem se vsem pripravljalcem tako pomembnega dokumenta in dvomim, da ima katera občina sprejet takšen dokument, ki vsebuje dejansko uresničljive cilje in ukrepe za njihovo doseganje. Država žal zamuja z dokumenti za obdobje 2014-2020 za pol leta.  Dokument je dinamične narave in se bo lahko dopolnjeval, zavezali pa smo se za izdelavo akcijskih načrtov a se moramo zavedati, da smo za leto 2014 omejeni z že sprejetim proračunom.«
Bojan Šrot: » Zahvaljujem se vsem pripravljalcem tako pomembnega dokumenta in dvomim, da ima katera občina sprejet takšen dokument, ki vsebuje dejansko uresničljive cilje in ukrepe za njihovo doseganje. Država žal zamuja z dokumenti za obdobje 2014-2020 za pol leta. Dokument je dinamične narave in se bo lahko dopolnjeval, zavezali pa smo se za izdelavo akcijskih načrtov a se moramo zavedati, da smo za leto 2014 omejeni z že sprejetim proračunom.«

V dokumentu, v pripravo katerega je bilo po navedbah OOZ Celje vloženo veliko dela, sodelovanja in usklajevanja,  so strukturirani poslanstvo, vizija, strateški in specifični cilji.

Za obdobje 2014-2020 Mestna občina Celje načrtuje  zagotoviti uspešen,  skladen gospodarski in družbeni razvoj v okviru danih potencialov, prostorskega razvoja in zakonskih možnosti. Zastavili so si tudi štiri specifične cilje:

1. dvig gospodarske aktivnosti;

2. Celje – prepoznavna turistična destinacija;

3. povečanje samooskrbe; 

4. zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja.

V 27 ukrepih, ki podpirajo uresničitev navedenih specifičnih ciljev, razdelitev na dva segmenta: na to kaj lahko naredi občina ter kaj namerava država v obdobju 2014-2020 z upoštevanjem predvidenih ukrepov iz Strategije razvoja  Slovenije 2014 – 2020 (osnutek) in Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (delovno gradivo 12. september 2013).

Dokument je bil obravnavan na odborih in predstavljen na Mestnem svetu. Mestni svet Mestne občine Celje je po konstruktivni razpravi v torek, 11.3.2014, sprejel dokument, naslednji korak pa je priprava akcijskih načrtov usklajenih z gospodarstvom in v skladu s sprejetim proračunom.

Vsekakor si zbornica in občina prizadevata k doseganju skupnih ciljev usmerjenih v razvoj in krepitev gospodarstva, ki bo prinesel korist obrtnikom, podjetnikom, podjetjem in vsem prebivalcem občine.

Vir in foto: mag. Tatjana Štinek, operativni vodja projekta in samostojna svetovalka OOZ Celje