V celjskem Simbiu leto ocenjujejo kot uspešno


simbio_marko_zidansek_2015_1Na sredini novinarski konferenci družbe za ravnanje z odpadki Simbio so predstavili rezultate zbiranja komunalnih odpadkov, kjer je zlasti spodbuden trend zviševanja količin ločeno zbranih frakcij, predstavili pa so tudi druge rezultate dela v iztekajočem se letu in glavne novosti za leto 2016.

Kot je povedal direktor Simbia, d.o.o., mag. Marko Zidanšek, količine odpadkov, zbrane v okviru javne službe, iz leta v leto padajo. »V primerjavi z lanskim letom 2014 so padle za 2 % celotne mase zbranih komunalnih odpadkov, kar pomeni 660 ton manj odpadkov. Med vsemi zbranimi komunalnimi odpadki v 12 občinah, kjer Simbio opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, zavzemajo največji delež mešani komunalni odpadki, in sicer 40 %. Njihov delež pada na račun povečevanja ločeno zbranih odpadkov, ki je v primerjavi z letom 2014 večji za 2 %. V 12 občinah regije je Simbio v letu 2015 pri vsakem prebivalcu povprečno zbral 331 kg[1], kar je 5 kg manj kot lani,« je povedal Zidanšek.

Količine zbranega stekla so glede na lansko leto porasle za 7 %, za 4 % biorazgradljivi odpadki in nevarni odpadki, za procent pa embalaže. V celoti vseh zbranih odpadkov sta tako porasla deleža biorazgradljivih odpadkov in embalaže.

Preglednica 1: Mešani komunalni odpadki, ločeno zbrani odpadki in ostali odpadki v tonah – primerjava let 2014 in 2015

 

2014

2015

 

2014

2015

 Skupaj

42.360

41.700

-660

-2%

 

100%

100%

mešani komunalni odpadki

17.750

16.960

-790

-4%

42%

41%

biorazgradljivi odpadki

6.500

6.770

270

4%

15%

16%

kosovni odpadki

5.910

5.780

-130

-2%

14%

14%

mešana embalaža

5.240

5.270

30

1%

12%

13%

papir in karton

2.480

2.460

-20

-1%

6%

6%

steklo

1.530

1.640

110

7%

4%

4%

odpadki iz čiščenja cest

1.120

970

-150

-13%

3%

2%

nevarni

240

250

10

4%

1%

1%

druge frakcije komunalnih odpadkov

1.590

1.600

10

1%

4%

4%

Preglednica 2: Komunalni odpadki v 12 občinah, kjer Simbio opravlja gospodarsko javno službo – primerjava let 2014 in 2015

  Leto 2014 Leto 2015 Sprememba
Nastali komunalni odpadki

42.360
(t)

41.700
(t)

– 2 %

Nastali komunalni odpadki na prebivalca

336
(kg)

331

(kg)

– 5 kg

Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov*

51
(%)

53

(%)

 + 2 %

Delež odloženih mešanih komunalnih odpadkov

15
(%)

13

(%)

  –  2 %

 

* Papir, steklo, embalaža, kosovni in biološki odpadki

Poročilo komunalnega nadzornika

Da bi bilo čim manj neustreznih odpadkov v zabojnikih, so v Simbiu junija vpeljali v delo komunalnega nadzornika Darka Kneza, ki občanom svetuje pri doslednem ločevanju odpadkov. Kot je povedal Knez na današnji novinarski konferenci, je v 26 dneh, kolikor je do sedaj delal v tej vlogi, pregledal 4826 zabojnikov (od skupaj več kot 62.000), kar je v povprečju 185 na dan. Izdal je 431 pisnih in 1035 ustnih opozoril. Pregledal je že celotno Savinjsko dolino in po opažanjih pobiralcev odpadkov se je stanje tam izboljšalo. Dvakrat je obiskal Jožefov hrib, Hudinjo in Ljubečno, kjer pa se stanje ni popravilo. Če bo na teh lokacijah tudi tretjič zaznano neupoštevanje pravil, bo obvestil pristojno inšpekcijsko službo.

Spremembe v zbirnih centrih

V Simbiu bodo uvedli nekaj novosti, ki so povezane z zbirnimi centri. V želji, da bi bilo ravnanje z azbestom varno tako za občane kot za zaposlene, bodo odslej prevzemali te odpadke samo v ZC Bukovžlak, kjer je zagotovljena zadostna varnost za prevzem. Ostale spremembe so:

  1. Predaja gradbenih in azbestnih odpadkov bo možna samo še v ZC Bukovžlak (Celje) in ne več tudi v ostale zbirne centre.
  2. Za kosovne odpadke ne bo več veljala kvota štirih avto prikolic, ampak bo možno te odpadke pripeljati večkrat  – tako kot je to do sedaj veljalo že za vse ločeno zbrane (papir, steklo, bio, nevarne) in jih brezplačno predati.
  3. Kvota oz. omejitev količine na štiri avtoprikolice bo veljala za azbestne in gradbene odpadke. Nad to kvoto bo možno predati ti dve vrsti odpadkov samo proti plačilu.

simbio_marko_zidansek_2015_2

Nadgradnja MBO in kompostarne

V začetku prihodnjega leta bo zaključena investicija nadgradnje naprave za mehansko-biološko obdelavo (MBO) in kompostarne, v vrednosti 2,6 milijona evrov. Kot je znano, je bila naprava MBO zgrajena za obdelavo mešanih komunalnih in nekomunalnih odpadkov skupaj, kot je to uveljavljeno v tujini. Z  Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011), sprejeto tri leta po izgradnji MBO, pa so bile podane zahteve, da se mora zagotoviti ločena obdelava za mešane komunalne odpadke in nekomunalne odpadke ter določeni različni kriteriji za odložitev posameznih vrst obdelanih odpadkov. Zato smo v začetku letošnjega leta pristopili h gradbenim delom, ki se zaključujejo.

Ostalo

–          V sklopu ekoloških prizadevanj si v Simbio z raznimi spodbudami prizadevajo zmanjšati porabo papirja. Trenutno je uporabnikov, ki imajo e-obliko računa ali e-račun, dobre 4 %.

–          Trend menjav zabojnikov se je umiril. V letu je bilo menjav 240-litrskih zabojnikov v 120-litrske 450, v letu 2015 pa le še 198.

–          Dogajanje na Mestni tržnici Celje je toplejših mesecih popestrila Odprta kuhna, v prednovoletnem času pa ga bo gotovo Festival penin, pri čemer gre za prvi tovrstni dogodek v širši regiji. Na Savinovi ulici bo možno pokušati peneča vina od 21. do 24. 12. med 10 h in 21 h.

–          Simbio  si skladno z uresničevanjem petstopenjske hierarhične lestvice ravnanja z odpadki prizadeva, da bi nastalo čim manj odpadkov. Tako je poleg poletne osveščevalne akcije javnega prikaza odvrženih, a še uporabnih stvari, v decembrskem času poslal vsem odjemalcem nasvete, kako zmanjšati količino odpadkov med božičnimi prazniki, ko se povečajo količine tudi v njihovem RCERO Celje.