Centri za socialno delo se združujejo, spremembe tudi pri oddaji vlog


S 1. oktobrom bo zaživela nova organizacijska struktura centrov za socialno delo – namesto dosedanjih 62 bomo odslej imeli 16 območnih centrov za socialno delo, sedanji centri pa bodo postali njihove enote.

Tako naj bi med drugim poenotili delovanje centrov in povečali učinkovitost in kakovost njihovega dela.

Poleg nove organizacijske strukture pa reorganizacija prinaša še dve ključni spremembi: uvedbo informativnega izračuna in socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev.

V praksi to pomeni, da bo vlogo za uveljavljanje večine pravic iz javnih sredstev (ne vseh!) potrebno oddati le prvič, nato se bodo avtomatsko podaljševale. Obenem pa se obeta celovitejše delo z dolgotrajnimi prejemniki socialne pomoči, da se jih ponovno približa potrebam trga dela.

S 1. oktobrom bo tako pod okriljem CSD Celje pet enot. Poleg Celja še Laško, Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Enota Žalec pa po naprimer spadala pod CSD Savinjsko-Šaleška.

Reorganizacija je proces, ki posega samo v način delovanja in organiziranja CSD, ne pa tudi v same pravice uporabnikov. Uporabniki bodo torej pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do zdaj in pod istimi pogoji. Prinaša pa tri pozitivne spremembe, oziroma koristi za uporabnike, ki so med seboj tesno povezane. Gre za socialno aktivacijo (pomoč posameznikom pri približevanju potrebam trga dela), informativni izračun in spremembo organizacijske strukture.

16 novih CSD-jev bo na območni ravni na enem mestu izvajali vodenje in upravljanje. Znotraj vsakega izmed 16 centrov bodo delovale:

  • skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodske, administrativne, pravne in kadrovske  naloge,
  • skupna strokovna služba, ki bo med drugim vključevala tudi mobilno strokovno enoto (sestavljali jo bodo različni profili – psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.) in bo na voljo vsem enotam,
  • služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (t.i. letnih pravicah), v pristojnosti katere bo vodenje postopkov in odločanje o pravicah iz javnih sredstev.

Enote CSD bodo ostale pristojne za odločanje o pravicah starševskega varstva in družinskih prejemkih, z izjemo odločanja o pravici do dodatka za veliko družino, ki bo v pristojnosti CSD-ja.

Kaj se spreminja glede oddaje vlog za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, štipendije…

Ena izmed pomembnejših sprememb je informativni izračun, ki bo v veljavo stopil 1.1. 2019. Veljal bo za vse pravice iz javnih sredstev, v samem postopku priznavanja pa bo razlika med posameznimi pravicami. To pomeni, da se bodo enoletne pravice avtomatsko podaljševale.

Tu je posebej pomembno, da se prva vloga za enoletne pravice odda, potem pa se pravica avtomatsko podaljšuje. To pomeni, da je za uveljavljanje pravice prvič še vedno treba vložiti vlogo.

Tistim, ki jim enoletne pravice potečejo decembra 2018, vloge ni treba vlagati znova. Če pa pravice še niso imeli, je vlogo treba vložiti.

Enako je z mesečnimi pravicami, vendar pa pri nekaterih kratkotrajnih pravicah, kot so denimo denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in subvencija za najemnino, ni avtomatizmov podaljševanja, in se na tem področju ne bo nič spremenilo.

Avtomatično se bodo podaljševale vloge za: otroški dodatek, državno štipendijo, subvencije za malico in kosilo, znižano plačilo vrtca

Vloge bo potrebno podaljševati za: denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, subvencijo za najemnino

club1946-premium-klik