Vse manj mladih celjskih krvodajalcev


rp_krvodajalstvo-300x300.jpgTransfuzijski center Splošne bolnišnice Celje si skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Celje že vrsto let prizadeva motivirati celjske srednješolce za darovanje krvi za potrebe pacientov.

To počne z organiziranim in sistematičnim zdravstveno-vzgojnim delom z dijaki tretjih letnikov srednjih šol, s katerim je začel že v šolskem letu 1995/96. statistike zadnjih let kažejo, da se je skoraj 55 % dijakov, ki so sodelovali v projektu, ob nastopu polnoletnosti odločilo za krvodajalstvo.

Projekt »Dan odprtih vrat Transfuzijskega centra Celje«, ki je rezultat sodelovanja Transfuzijskega centra SB Celje in Območnega združenja Rdečega križa Celje (OZRK Celje) se je pričel v šolskem letu 1995/96. Vodstvo OZRK Celje je projekt predložilo aktivu ravnateljev celjskih srednjih šol s prošnjo, da odobrijo zdravstveno-vzgojno delo z dijaki tretjih letnikov v obsegu dveh šolskih ur. Namen projekta je motivirati dijake za krvodajalstvo potem, ko postanejo polnoletni.

Projekt je bil sprejet in uvrščen med obvezne izbirne vsebine in njegovo izvajanje se je pričelo. Od takrat, OZRK Celje vsako šolsko leto pripravi terminski plan učnih srečanj za promocijo krvodajalstva za posamezno srednjo šolo, prav tako tudi načrt krvodajalskih akcij za 4. letnike oz. za vse dijake, ki so polnoletni. Oba časovna načrta odobrijo in potrdijo ravnatelji celjskih srednjih šol. Vsaka srednja šola imenuje profesorja – mentorja Rdečega križa, ki na šoli usmerja dejavnosti s področja zdravstvene vzgoje, krvodajalstva ipd..

Zdravstveno-vzgojni program traja dve šolski uri. V tem času mentorji iz Transfuzijskega centra naše bolnišnice dijake seznanijo s pomenom krvodajalstva, potekom odvzema krvi, s predelavo in končno pripravo krvi za bolnike, s pomenom transfuzije ter z zdravstveno preventivo za zagotavljanje varne krvi. V drugem delu pa dijake tudi osveščajo o nalezljivih boleznih, ki se lahko prenašajo s krvjo, o presejalnem testiranju ter darovanju organov in o drogah. Predavatelji za boljšo predstavitev vsebin uporabljajo tudi avdiovizualna sredstva, plakate, zloženke in sodobni računalniški sistem. Dijaki se v tem času aktivno vključujejo s svojimi mnenji in vprašanji. V šolskem letu 1999/2000 je bil uveden tudi test s šestnajstimi vprašanji, ki se nanašajo na predstavljeno temo, s katerim se preveri razumevanje podanih vsebin. Dijaki rešujejo test neposredno po učnem srečanju, na koncu napišejo svoje mnenje, vtise in predloge. Namen tega testa je še dodatno motivirati dijake k sodelovanju in k razmišljanju o darovanju krvi. Srednješolska generacija namreč predstavlja velik krvodajalski potencial od katerega bo odvisna prihodnost krvodajalstva v Sloveniji.

Kaj o številu mladih krvodajalcev pravi statistika

Od šolskega leta 2008/09 do 2015/16 je bilo v projekt promocije krvodajalstva vključenih skupaj 7.532 dijakov tretjih letnikov srednjih šol. Skoraj 55 % dijakov, ki so v tem obdobju sodelovali v projektu, se je ob polnoletnosti odločilo za krvodajalstvo.

Število dijakov vključenih v projekt in število dijakov, ki so ob polnoletnosti postali krvodajalci v obdobju 2008/09 – 2015/16:

Šolsko leto 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Skupaj
Št. dijakov vključenih v projekt

1258

1091

1023

1126

1027

785

685

537

7532

Št. dijakov

krvodajalcev

868

828

641

348

599

381

325

146

4136

% v projekt vključenih dijakov, ki postanejo krvodajalci

69,00

75,89

62,66

30,91

58,33

48,54

47,45

27,19

54,91