Protest društva za varstvo okolja


Celjsko društvo za varstvo okolja je predsedstvu občinske skupščine in občinske konference socialistične zveze v Celju poslalo protest zaradi predloga, da naj bi Marjan Prelc, direktor Cinkarne, dobil Šlandrovo nagrado, najvišje priznanje občine Celje.

V obrazložitvi pravijo, da je več razlogov za nasprotovanje takšnemu predlogu. Nekaj jih je že v isti številki Delegatovega poročevalca, v katerem je tudi predlog za nagrado.

V njem je namreč tudi poročilo o uresničevanju dogovora o varstvu okolja v celjski občini, iz katerega je razvidno, da Cinkarna, ki jo vodi Marjan Prelc, ni uresničila številnih nalog. Društvo meni, da Cinkarna ne sledi osnovni opredelitvi in zahtevi po preobrazbi, kar kažejo tudi razprave o bodočih zazidalnih načrtih za staro in novo Cinkarno. Osnovna značilnost je namreč povečanje proizvodnje. Društvo ugotavlja, da gledano v celoti, Cinkarna celo povečuje onesnaževanje z večjo proizvodnjo TiO2, z nadaljnjim delovanjem obrata Kontaktna kislina Čret…

Cinkarna tudi ni spoštovala odloka o gradnji deponije Za travnikom in ni plačevala nadomestila za uporabo zemljišč za odlagališča. V zadnjem času je bilo v Cinkarni več havarij in inšpekcijske službe opozarjajo na malomaren odnos do varovanja okolja. Načrtujejo naložbo, ki bo dvakratno povečala proizvodnjo pesticidov, povečujejo tudi predelavo cinka.

Za več obratov tudi nimajo uporabnega dovoljenja. Zaradi vseh teh razlogov društvo ocenjuje, da Marjan Prelc, ki vodi takšno delovno organizacijo, ne more biti dobitnik Šlandrove nagrade.

Novi tednik, 8. 6. 1989