Anketa: kako so Celjani zadovoljni z življenjem v svojem mestu in z občinsko oblastjo


Na Celje.info, najbolj obiskanem spletnem mediju v regiji, smo sredi januarja izvedli anketo o zadovoljstvu Celjanov in drugih obiskovalcev portala s kakovostjo življenja v njihovi občini bivanja. V anketi je sodelovalo 1156 naših bralcev, od tega 790 prebivalcev MO Celje in 337 prebivalcev okoliških občin.

Slednji so s kvaliteto življenja kanček bolj zadovoljni od Celjanov, kar pa ne pomeni, da so rezultati za Celje slabi. So pa Celjani nekoliko bolj zadovoljni z občinsko oblastjo kot okoličani.

Zanimivo pa je, da so tako s kakovostjo življenja kot z različnimi vidiki bivanja v njihovi občini in lokalnimi oblastmi, bolj od Celjanov in okoličanov zadovoljni prebivalci občin Kozjanskega in Obsotelja, kjer smo na portalu Kozjansko.info izvedli podobno anketo.

Po tem, ko smo jih razvrstili po občinah bivanja, smo našim anketirancem zastavili prvo vsebinsko vprašanje, ki se je nanašalo na oceno splošne kvalitete življenja v njihovi občini. O tem so se opredeljevali na petstopenjski lestvici, od zelo slaba do zelo dobra. Povprečni oceni 3,24 pri Celjanih in 3,35 pri okoličanih pričata, da jih je s kvaliteto življenja v svojem kraju več zadovoljnih kot ne. Kot zanimivost navedimo, da so prebivalci osmih občin Kozjanskega in Obsotelja povprečno kakovost življenja v njihovih krajih ocenili s 3,45.

Če pogledamo natančneje; da je kvaliteta življenja v njihovi občini zelo dobra ali dobra, meni 41 % sodelujočih Celjanov, od tega jih je 8 % izbralo najvišjo oceno, tretjina pa za eno nižjo (dobra). Dobrih 40 % se je odločilo za srednjo vrednost (povprečna), 18 % pa za “slabo” oz. “zelo slabo”.

Sodelujoči prebivalci Mestna občine Celje

Prebivalci okoliških občin so se opredeljevali zelo podobno – odstotek ali dva več je bilo višjih ocen in po dva odstotka manj najnižjih dveh.

Zadovoljstvo z različnimi storitvami in okoliščinami bivanja

V naslednjem vprašanju smo anketirance prosili, da opredelijo svoje zadovoljstvo do različnih področij bivanja.

Najvišjo povprečno oceno, 3,5 sta med Celjani prejeli urejenost otroškega varstva in možnost za šport in rekreacijo. Sledita zadovoljstvo z bivalnim okoljem in z dostopnostjo upravnih storitev, oboje s povprečjem 3,3. Zadovoljstvo z varnostjo, redom in mirom je bilo ocenjeno s povprečno oceno 3,2, desetinko nad trojko so prejeli prometne povezave, kulturni utrip v kraju in urejenost infrastrukture. Podpovprečno so Celjani zadovoljni z razpoložljivostjo delovnih mest, zdravstvenimi storitvami v občini in z možnostmi za zabavo.

Za primerjavo, prebivalci občin Kozjanskega in Obsotelja so v povprečju bolj zadovoljni praktično v vseh navedenih kategorijah. Najbolj z urejenostjo otroškega varstva (3,8), pa z bivalnim okoljem (3,6), redom varnostjo in mirom (3,6), z možnostjo za šport in rekreacijo (3,6) itd.

Ocena dela občinskih oblasti precej višja od ocene dela vlade

Dobro leto dni je od lokalnih volitev in zanimalo nas je, kako bi anketiranci ocenili delo občinske oblasti v minulem letu. Na lestvici od 1 do 5 je Kovačeva administracija prejela povprečno oceno 3,16, kar je denimo bolje od januarske ocene dela Golobove vlade v anketi Dela (2,55), a precej slabše, kot občinske oblasti ocenjujejo prebivalci občin Kozjanskega in Obsotelja (3,38). Prebivalci iz okoliških občin MO Celje so še bolj kritični od Celjanov: svoji občinski oblasti so namenili povprečno oceno 3.

In kako so bile ocene dela celjske občinske oblasti na petstopenjski lestvici razporejene? Da dela zelo dobro ali dobro, je ocenilo 37 % sodelujočih prebivalcev MO Celje. Srednjo vrednost je Kovačevim namenilo 42 % meščanov. Da delajo slabo ali zelo slabo, jih meni dobra petina.

V naslednjem prispevku bomo pripravili primerjavo med ocenami kvalitete življenja in dela občinskih oblasti iz Šrotovega in Kovačevega obdobja.

Podatki o sodelujočih v anketi

V anketi na Celje.info je sodelovalo1156 naših bralcev, največ, 790 iz MO Celje, 103 iz občine Žalec, 55 iz občine Vojnik, 48 iz občine Laško itd. 37 % sodelujočih je starih med 31 in 50 let, prav toliko med 50 in 65 let, 18 % nad 65 let, 7 % med 18 in 30 let, odstotek pa je mladoletnih. 52 % sodelujočih je visoko izobraženih, 19 % jih ima srednjo šolo, 16 % poklicno in 3 % osnovno šolo. V anketi je sodelovalo 44 % moških in 56 % žensk.