Emo Orodjarna sosedom ne da spati


Stanovalci stanovanjskega bloka poleg Emo Orodjarne na Delavski ulici v Celju so že vrsto let izpostavljeni velikemu hrupu in tresljajem, ki jih povzroča proizvodni obrat Emo Orodjarne. Problem je za 90 stanovalcev bloka, ki ga je Emo še v prejšnjih časih postavil za svoje delavce, danes pa so notri pretežno potomci teh delavcev, postal neznosnejši šele v zadnjih letih.

Po stečaju Ema je na mestu stare tovarne nastalo novo podjetje Emo orodjarna, ki se je zadnja leta začelo širiti, zaradi poslovnih potreb pa proizvodnjo opremljajo tudi s čedalje večjimi in močnejšimi industrijskimi stroji, ki so potrebni v modernih orodjarnah. A stanovalci ob orodjarni so zaradi tega podvrženi čedalje večjemu hrupu in močnim tresenjem stanovanjskega bloka. To se po pričevanju stanovalcev dogaja praktično skozi ves dan, tudi ponoči. Za nameček pa je Emo orodjarna tik ob bloku postavila še velik industrijski šotor, piše Večer.

Stanovalci na problem opozarjajo že osem let, a do danes niso bili uspešni. Občina je leta 2016 celo začela postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bi omogočil še dodatno širitev proizvodnih obratov na tem območju. Poleg tega so pristojne državne inštitucije presodile, da na tem območju ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje, češ da širitev ne vpliva na nikogar, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, pa je podal mnenje, da širitev verjetno ne bo imela pomembnih negativnih vplivov na varovanje zdravja ljudi, zato celovita presoja vplivov s stališča varovanja zdravja ljudi ni potrebna.

Toda občina je v obrazložitvi spreminjanja prostorskega načrta za to območje ministrstvu v vlogi navrgla, da zaradi neustreznih sanitarno-tehničnih pogojev, ekološke obremenitve okolja in lokacije med proizvodnimi objekti, ki ne zagotavljajo minimalnih bivalnih standardov za stanovanja, za obstoječe stanovanjske objekte ob Delavski cesti predvidi spremembo namembnosti ali rušitev v primeru potrebe po lokaciji za novo dejavnost. Slednje so uvideli tudi stanovalci, ki so od občine zahtevali pojasnila, kako bodo realizirali ugotovitve, da so za obstoječe stanovanjske objekte, ki nimajo zagotovljenih minimalnih pogojev bivanja, predvidene spremembe namembnosti v različne poslovne dejavnosti ali rušitve, a naj bi na odgovor še čakali.

Poleg tega je občina v občinski odlok o gospodarski coni zapisala, da bo za vse predvidene dejavnosti, za katere se pričakujejo negativni vplivi na okolje, treba izdelati ocene vplivov na okolje. Toda realnost je povsem drugačna, menijo stanovalci. Občina naj bi namreč obrazložila, da nima tovrstnih nadzornih pristojnosti in da je v skladu z zakonodajo za nadzor na področju urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij ter izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte, pristojen Inšpektorat RS za okolje in prostor. Sicer pa so svetovali, da naj poskušajo zadevo najprej sporazumno razrešiti z Emo orodjarno.

Občina sicer najboljšo rešitev situacije vidi v tem, da bi Emo orodjarna stanovanja odkupila, za kar naj bi po njihovih besedah že potekala pogajanja med Emo orodjarno in stanovalci. Toda slednji zanikajo, da bi dobili kakršnokoli pobudo za odkup stanovanj.

Stanovalce je sedaj strah, da se bo industrija na tem območju samo širila, neoziraje se na njih in neprimerne pogoje v katerih živijo oz. da bi na koncu lahko, zaradi potreb gospodarstva, ostali celo brez strehe nad glavo.

MOC miri stanovalce

Za Dnevnik so iz Mestne občine Celje sporočili, da je strah stanovalcev odveč: »Tega ne bi mogli storiti, ker nismo lastniki ne zemljišča in tudi ne objektov na Delavski 16 in 18, ki sta celo razglašena za profano stavbno dediščino. Res pa je obravnavano območje že po trenutno veljavnem prostorskem aktu opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti. Na pobudo investitorja Ema Orodjarne pa smo leta 2016 res pristopili k pripravi novega OPPN, da bi lahko določili prostorske izvedbene pogoje za gradnjo novih objektov za proizvodnjo na vzhodnem delu, ki pa jih je mogoče določiti le znotraj kareja 3, ki zajema območje med Delavsko in Kidričevo cesto ter Hudinjo,« ter dodajajo, da je objektoma na Delavski 16 in 18 že s trenutno veljavnim prostorskim izvedbenim aktom mogoče spremeniti namembnost iz stanovanjske v poslovno. Pred tem pa je treba urediti lastniška vprašanja in stanovanja odkupiti. »Strah stanovalcev, da se bodo objekti rušili in je zato tudi njihova socialna varnost ogrožena, pa je odveč.«

Sicer pa naj bi inšpekcija v zadnjem času končno začela izvajati meritve hrupa. Rezultati naj bi bili znani še pred poletnimi počitnicami.