Mestna občina Celje bo zamenjala zemljino na skoraj vseh igriščih celjskih javnih vrtcev


Kot smo na Celje.info že poročali pred kratkim, so v celoti razkrite analize zemljine v celjskih vrtcih in vrtovih, pokazale, da je ta onesnažena v vseh vrtcih razen na Ljubečni.

Danes pa so iz Mestne občine Celje sporočili, da bodo postopoma zamenjali zemljino v vseh javnih vrtcih, razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je urejen na umetni masi.

Pred tem so že zamenjali zemljino vrtca na Hudinji, kjer naj bi se kasneje izkazalo, da naj bi imela nova zemljina preveliko vsebnost arzena. Tudi na te očitke občina odgovarja z rezultati kontrolnega monitoringa te zemlje, ki ni pokazal presežne vrednosti. Dokument najdete spodaj.

Za tak ukrep se je občina odločila na podlagi končnega poročila Kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki ga je prejela v začetku oktobra in iz katerega izhaja, da so z izjemo zgoraj omenjenih igrišč na vseh ostalih presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost za arzen. Prednost pri sanaciji bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici. Za sanacijo vrtčevskih igrišč je v rebalansu letošnjega proračuna že namenjenih 450.00 evrov, v predlogu proračuna za leto 2018 pa 300.000 evrov.

Kontrolni monitoring stanja tal na igriščih celjskih javnih vrtcev so izdelali v ERICo, d.o.o. Vzorce so odvzeli na globini od 0 do 20 centimetrov in na globini od 20 do 30 centimetrov. Oceno stanja tal so izdelali na podlagi vsebnosti potencialno nevarnih kovin in sicer kadmija, svinca, cinka, bakra, kroma, niklja, arzena in živega srebra. Vrednotili so jih v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).

Kot je znano, je Mestna občina Celje kontrolni monitoring stanja tal na igriščih trinajstih celjskih javnih vrtcev naročila že leta 2005. Glede na to, da sta bila v analizo vključena samo kadmij in svinec in da takrat še ni bilo pravilnika, ki določa način vzorčenja (število vzorcev, globina vzorčenja …), je rezultate obeh kontrolnih monitoringov težko primerjati, kljub temu pa na splošno kakšnih bistvenih razlik med njima ni. Zaradi številnih novinarskih vprašanj, zakaj se Mestna občina Celje ni lotila zamenjave zemljine že pred leti, znova poudarjamo, da je svoje odločitve sprejemala izključno na podlagi mnenja strokovnjakov. Leta 2007 je naročila posebno raziskavo, s katero je želela pridobiti strokovno oceno tveganja za zdravje otrok, ki se igrajo na otroških vrtčevskih igriščih. Takratni direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Celje primarij in docent dr. Ivan Eržen je v sklepni oceni raziskave zapisal, da je prispevek k skupni obremenitvi z določeno kovino zanemarljivo majhen in da zaradi igranja na vrtčevskih igriščih v Celju ne prihaja do povečanega tveganja za zdravje otrok. V želji, da bi zagotovila še večjo varnost otrok, je Mestna občina Celje v sodelovanju s predstavniki vrtcev in celjske enote Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja pripravila Protokol ravnanj pri igri otrok v peskovnikih in na igriščih, ki je še vedno v veljavi in ga v vrtcih morajo dosledno izvajati.

Na Mestni občini Celje razumemo, da so starši otrok, ki obiskujejo celjske vrtce, zaskrbljeni. Otrokom želimo zagotoviti brezskrbno igro, zato bomo na skoraj vseh igriščih celjskih javnih vrtcev zamenjali zemljino. Za vrtec v Gaberjih smo že začeli pripravljati projektno dokumentacijo. Ker je zgradba vrtca pod spomeniškim varstvom, smo od Zavoda za kulturno dediščino Slovenije pridobili kulturnovarstvene pogoje. Te bo potrebno pridobiti tudi za sanacijo igrišča v enoti Sonce, saj je tudi tam vrtčevska zgradba pod spomeniških varstvom.

Po sanaciji igrišča v enoti Gaberje in enoti Sonce bo Mestna občina Celje zamenjala zemljino še na ostalih desetih vrtčevskih igriščih. Projekt je iz finančnega in logističnega vidika velik zalogaj, zato bomo v naslednjem obdobju sanacije izvajali postopoma.

Sanacija igrišča vrtca na Hudinji, ki ima po novem zemljo iz neonesnaženega kraja v Šmartnem v Rožni dolini, se počasi zaključuje. Ker so se v javnosti pojavili očitki, da naj bi bilo tudi v tej zemlji preveč arzena, je Mestna občina Celje naročila kontrolni monitoring saniranih tal, ki je pokazal, da je vsebnost arzena pod mejno vrednostjo po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (uradni list RS, št. 68/96). Izmerjena vrednost arzena je namreč znašala 13 mg/kg suhe snovi. Ko bodo v laboratoriju podjetja ERIKo končali še analize za nekatere druge težke kovine, ki smo jih želeli preveriti, bo opravljena primopredaja del, v novembru pa sledi še zasaditev novih dreves.

Nenazadnje želimo poudariti, da tako kot v letu 2007 vse do danes na državni ravni še vedno niso sprejeti standardi glede primerne ter ustrezne kakovosti stanja tal na otroških igriščih.

Poročilo kontrolnega monitoringa je TUKAJ.

macke-rasstvava-polsi