Poslovanje celjskih podjetij v 2016: 2,6 milijarde prihodkov, 86 milijonov dobička


2.197 družb, ki so v letu 2016 poslovale na območju Mestne občine Celje, je skupaj ustvarilo dobre 2,6 milijarde evrov prihodkov. Večina, 1.379, jih je poslovala z dobičkom, izgubo pa je imelo 605 podjetij, sporočajo iz regionalne izpostave AJPES.

Pri pregledu rezultatov poslovanja so bili izločeni podatki družbe DARS, d. d., saj njihova dejavnost zahteva specifično financiranje, zaradi velikosti pa je vpliv na podatke prevelik, da bi lahko dobili realno sliko o poslovanju družb celjskega gospodarstva.

S čistim dobičkom v znesku 112 mio evrov je poslovno leto 2016 zaključilo 1.379 celjskih družb. 605 družb pa je poslovno leto končalo v rdečih številkah, s skupno 26 mio evrov. Oba, dobiček in izguba, sta se glede na leto prej povečala za petino. Družbe so lani dajale kruh 17.161 zaposlencem, kar je 722 več kot predlani.

tabela-poslovanje-celje1

Opomba: *Podatki za leto 2015 iz letnih poročil za leto 2016

Kljub boljšemu poslovanju se povprečne bruto plače, v višini 1.358 evrov, niso občutno povečale in so celo zaostajale za povprečjem regije (- 15 evrov). Celjske družbe so lani ustvarile 2.644 mio evrov prihodka, kar je za 4,3 odstotke več kot v letu 2015. Zlasti je spodbudno, da se je prihodek, ustvarjen s prodajo na trg EU, povečal za dobro desetino.

Še nekaj poudarkov poslovanja celjskih gospodarskih družb:

 • največje izvoznice so bile družbe s področja predelovalnih dejavnosti (slabe tri petine celjskega izvoza)
 • družbe so ustvarile za 37.376 evrov več dodane vrednosti (novo ustvarjena vrednost) na zaposlenega
 • največ družb je uvrščenih v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, kljub temu pa poslovanje družb kaže, da je Celje še vedno pretežno trgovsko mesto
 • slaba petina družb se ukvarjala z dejavnostjo trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil (dosegajo dobri dve petini čistega prihodka od prodaje)
 • povprečna plača celjskih trgovcev je znašala 1.179 evrov
 • dobro petino čistega prihodka od prodaje je s 4.801 zaposlenimi ustvarilo 209 družb iz predelovalnih dejavnosti (največji doprinos k uspešnosti poslovanja družb)
 • »Industrijalci« so bili v povprečju za 312 evrov bolje plačani od trgovcev
 • najbolje plačani so zaposleni s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, saj njihova povprečna bruto plača znaša 2.033 evrov.

Celje ima sicer dokaj pisano paleto gospodarskih družb. Med poslovno aktivnimi gospodarskimi družbami je bilo v lanskem letu:

 • 17 velikih družb s skupaj 7.776 zaposlenimi delavci
 • 23 srednjih družb s skupaj 2.291 zaposlenimi delavci
 • 98 malih in 2.070 mikro gospodarskih družb, ki so zaposlovale četrtino Celjanov

Vse velikostne skupine podjetij so poslovno leto 2016 zaključile z neto čistim dobičkom.

B.S.

carraro-free-polsi