Letos v Celju izmerili 2920 prekoračitev hitrosti, najobjestnejši v naselju 100 km/h


Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec je v letu 2018 deloval kot organ skupne občinske uprave na območju občin ustanoviteljic in opravljal naloge inšpekcijskega in redarskega nadzora v okviru svojih pooblastil.

V okviru inšpektorata delujeta dve notranji organizacijski enoti, Služba za inšpekcijski nadzor in Služba za občinsko redarstvo.

V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa, ki daje občinskim redarjem pristojnost opravljanja nadzora s samodejnimi merilnimi napravami, so občinski redarji v letu 2018 izvajali meritve hitrosti in kršiteljem izrekali ukrepe. Meritve se izvajajo predvsem v bližini šol, vrtcev in v strnjenih naseljih, kjer je zaradi večje prisotnosti pešcev, kolesarjev in ostalih udeležencev v prometu več nevarnih situacij. S ciljem izboljšati prometno varnost je inšpektorat v sodelovanju s policijo opravljal nadzor nad prehitrimi vozniki predvsem v mesecu septembru v okolici šol.

Najvišja izmerjena hitrost v naselju je znašala 100 km/h

rp_radar-policija-300x200.jpgV letu 2018 je bilo do 1. decembra v Celju ugotovljenih 2920 prekoračitev hitrosti:

  • Izrečenih je bilo 1527 ukrepov voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost do vključno 10 km/h;
  • 1249 ukrepov voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost nad 10 km/h do vključno 20 km/h;
  • 120 ukrepov voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost nad 20 km/h do vključno 30 km/h;
  • 24 ukrepov voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost nad 30 km/h do vključno 50 km/h.

Najvišja izmerjena hitrost v naselju je bila 100 km/h. V kolikor je bila izmerjena hitrost takšna, da zakon za kršitev predpisuje kazenske točke, so bile te poleg globe izrečene s plačilnim nalogom, po pravnomočnosti plačilnega naloga pa posredovane v evidenco kazenskih točk na pristojno ministrstvo. Takšnih predlogov je inšpektorat posredoval 1237. Lani je bilo takšnih predlogov 1534.

Povečanje števila vseh kršitev in števila prekoračitev hitrosti

V letu 2017 je bilo rekordno nizko število ugotovljenih kršitev za napačno parkiranje in ostalo.

V pristojnost občinskih redarjev spada tudi reden nadzor nad plačevanjem parkirnine. Voznikom, ki ne plačajo parkirnine, kjer je to obvezno oz. na vidnem mestu v vozilu nimajo nameščenega veljavnega parkirnega listka ali dovolilnice, se izreče globa. Občinski redarji so izrekali globe kršiteljem, ki so pakirali v nasprotju z veljavno cestno prometno zakonodajo in vozila v primerih, ko so le-ta ovirala ali ogrožala druge udeležence v prometu, tudi odpeljali s specializiranim vozilom. Vseh ugotovljenih kršitev v letu 2018 je bilo 6381. Lani je bilo ugotovljenih 5879 vseh ugotovljenih kršitev, leta 2016 pa sicer 6412.

Preko celega leta so se izvajale aktivnosti in nadzor tudi na področju zapuščenih vozil. Takih vozil so v Mestni občini Celje odstranili 69. Število takšnih vozil strmo upada, saj jih je še leta 2013 bilo 308, lani pa 98.

Obraten trend pa prevladuje pri prekoračitvah hitrosti, ki jih je bilo za primerjavo leta 2015 2122, leta 2016 2679, lani 2854, letos pa že 2920.

Zaradi vodenja postopkov in izdaje sklepov o kazenskih točkah je bilo kršiteljem posredovanih 58 potrjenih plačilnih nalogov. Če kršitelji globe niso plačali v zakonsko določenem času, je inšpektorat na Finančno upravo RS poslal predloge za izterjavo. Takšnih predlogov je letos bilo 1050.

Sprotno so se reševali vsi ugovori in zahteve za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajo na vročene plačilne naloge in o katerih v hitrem postopku odločajo prekrškovni organi. Vloženih je bilo 485 zahtev za sodno varstvo in ugovorov.

vir: MOC