Brezplačni izobraževalni programi na Ljudski univerzi Celje


Ste opazili, da vaša znanja ne zadostujejo več potrebam, ki jih narekuje vaše delovno mesto?

Si želite spremembe v svoji poklicni karieri?

Ste se preselili v Slovenijo in se želite naučiti jezika?

Vse življenje se učimo … Znanje, ki ga osvojimo v šolskih klopeh je dostikrat v neskladju z znanjem in spretnostnimi, ki jih od nas zahteva delovno mesto, zato je vseživljenjsko učenje tako pomembno …

Ljudska univerza Celje je bila uspešna na javnem razpisu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc in bo skupaj s partnerji ŠC Slovenske Konjice-Zreče, RA Kozjansko OE LU Šentjur ter AREMO Visoko šolo za regionalni management v obdobju 2018–2022 nudila različne brezplačne izobraževalne programe za odrasle, ki so zaključili nižje ali srednje poklicno izobraževanje s poudarkom na starejših od 45 let.

Namen projekta je povečati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo na trgu dela.

Za lažje prilagajanjem spremembam, osebno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in za uspešno udejstvovanje na trgu dela je potrebno kontinuirano pridobivanje splošnih, ključnih in temeljnih zmožnosti.

S pridobivanjem temeljnih in ključnih kompetenc lahko:

  • bolj učinkovito rešujemo obstoječe delovne naloge,
  • pridemo do boljše zaposlitve,
  • smo bolj konkurenčni na trgu delovne sile,
  • osebnostno rastemo.

PROGRAMI, KI JIH BOMO IZVAJALI:

a) Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja);

b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik;

c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev;

d) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle;

e) Neformalni izobraževalni programi: sporazumevanje v slovenskem jeziku, tuji jeziki (ruščina, italijanščina, nemščinam…), komunikacija, računalniško digitalno opismenjevanje;

f) Programi za uporabo načel HACCP sistema;

g) Programi priprav za prijavo v postopek pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije hišnik/hišnica;

h) Priprave na: opravljanje izpitov is slovenskega jezika, opravljanje izpitov iz tujih jezikov, opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL, opravljanje strokovna izpita iz upravnega postopka.

Sledite na našem FB profilu, kjer bodo objavljene vse novosti o izvajanju projekta TPK 2018–2022.

Informacije in prijave:
Rebeka Dečman, organizatorica izobraževanja
T: +386 3 428 67 62
E: [email protected]

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

logo_ess_mizs