Pri zahtevah za gradnjo garaž, nadstreškov ter drugih enostavnih objektov je prišlo do sprememb


Sprejet je bil nov pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov, ki prinaša nekaj sprememb. Do teh je med drugim prišlo pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sprejelo pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Ta je med drugim zaradi nekaterih določil pomemben tudi za vse, ki načrtujejo gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov.

V listini so namreč med drugim navedene zahteve za dokumentacijo, katera mora spremljati gradnjo teh objektov, priložiti pa jo je treba na upravno enoto. V delu pravilnika se nahajajo novi obrazci, na katerih se odda zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt prav tako pa dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kaj je med drugim pomembno, če se odločite za gradnjo enostavnega objekta

Za vse, ki se odločijo graditi nezahtevne objekte, sta pomembni priloga 11 B – Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt in priloga 6 – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. V tej prilogi je potrebno navesti podatke tudi o tem, ali bo grajeni objekt priključen na komunalno infrastrukturo in če ja, katero. Objekt je potrebno tudi opisati, priložiti pa je potrebno tudi skice. Pomembno je preveriti tudi to, če je k prilogi potrebno dodati tudi prometno ureditev, druge funkcionalne površine objekta ter podobno.

Če je objekt zgrajen v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture ali varovanih območij, bodo potrebna še mnenja mnenjedajalcev. Prav tako je obvezen del celotnega postopka prijava začetka gradnje. Enostavne objekte lahko še kar gradimo brez gradbenega dovoljenja, po novem pa je potrebno gradnjo objekta prijaviti na občini. Nov pravilnik je bil objavljen 10. marca, veljati pa začne čez petnajst dni.