Sklad za nadarjene

15. 12. 2013 06:24

Na pobudo K o v i n o t e h ne s o v Celju u s t a n o v i l i s k l ad za razvoj n a d a r j e n i h učenc e v . S p o r a z um o u s t a n o v i t v i s k l a d a s t a p o d p i s a l i Kov i n o t e h n a in Združene osno v n e šole, njegov namen pa je, o m o g o č i t i razvoj tist i h d e j a v n o s t i na o s n o v n ih š o l a h , ki z a g o t a v l j a j o razvoj in o d k r i v a n j e nadarjeni h u č e n c e v . D o s l e j s o g l a v no finančno breme različni h r a z i s k o v a l n i h n a l o g nos i l e š o l e s a m e , o d s l e j pa naj bi t e t e ž a v e z m a n j š a l sklad. K o v i n o t e h n a j e m e d načrt e z a p i s a l a , d a b o svoj razvoj g r a d i l a na v s e v e č z n a n j u in i n o v a c i j s k i k u l t u r i kadrov.

Da bi bila pri t e m v čim m a n j š i meri o d v i s n a od zun a n j i h d e j a v n i k o v , se j e lotila n a č r t n e g a s p r e m l j a n j a razv o j a k a d r o v od o s n o v n e šole d o u n i v e r z e . Za z a č e t e k je p r e d l a g a l a u s t a n o v i t e v sklad a za pomoč n a d a r j e n im u č e n c e m , vanj pa j e p r i s p e v a l a 100 m i l i j o n o v dinarjev, ki naj bi z a d o š č a l i za o b d o b j e d o l e t a 1990. P r i t e m n e bo š lo za i n d i v i d u a l n o pomoč, p a č pa b o d o šole na osnovi p o s e b n e g a r a z p i s a p r e d l a g a l e p r o g r a m e in r a z i s k o v a l ne n a l o g e , ki bi s e j i h u č e n c i lotili.

T e m e b o d o l a h k o zelo r a z l i č n e , od n a r a v o s l o v n ih d o d r u ž b o s l o v n i h , e d e n od p o g o j e v pa j e , d a se u č e n ci i z k a ž e j o na tekmovanjih v o b č i n i ali š i r š e . P r e d l o ge šol bo nato obravnaval u p r a v n i o d b o r s k l a d a in se o p r e d e l j e v a l na o s n o v i o b s e ga r a z i s k o v a l n e g a dela, in m e t o d o l o š k e g a p r i s t o p a . Na t a n a č i n naj bi o d p a d l a dosed a n j a finančna ovira za hitr e j š i razvoj z n a n j a in inovati v n o s t i med o s n o v n o š o l c i.

Na Z d r u ž e n i h o s n o v n i h šola h p a u p a j o , d a p r i m e r sodelov a n j a s K o v i n o t e h n o n e bo o s t a l o s a m l j e n.

Novi tednik, 15. 12. 1988

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
167 queries in 1,589 seconds.