Bo z napovedano spremembo Zakona o vrtcih konec z zasebnimi vrtci v Celju?


Ministrstvo za izobraževanje je napovedalo spremembe Zakona o vrtcih, ki med drugim spreminja pravila sofinanciranju vrtca za otroke, ki obiskujejo zasebne vrtce z javno veljavnim programom.

Do sedaj je veljala ureditev, da občina za otroke, ki obiskujejo zasebni vrtec z javno veljavnim programom, plačuje 85 % stroškov razlike med ceno vrtca in prispevkom staršev, ki je odvisen od njihovega socialnega statusa. Novela zakona pa bi občinam dala proste roke, da to financiranje znižajo ali celo ukinejo, če imajo v javnih vrtcih dovolj prostih mest.

V praksi bi to pomenilo, da bi starši otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce, lahko čez noč (iz enega leta v drugo) pristali na zelo zmanjšanem sofinanciranju ali pa bi celotno ceno vrtca morali plačati sami, ne glede na socialni status, ki jim sicer prinaša občinsko sofinanciranje. Zasebni vrtci bi tako ostali dostopni samo premožnejšim staršem, ki vrtec že zdaj plačujejo v večjem delu ali celoti. V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije pa pravijo, da bo v tem primeru večji del zasebnih vrtcev prisiljen zapreti svoja vrata.

V občini Celje je skupaj vseh vrtcev z enotami 24. Od teh sta 2 zasebna vrtca s skupno štirimi enotami. Oba vrtca izvajata javno veljavni program za vrtce, torej po aktualni zakonodaji občina financira 85 % razlike med ceno vrtca in stroškom, ki ga, glede na socialni status, nosijo starši sami.

V šolskem letu 2018/19 je bilo vseh celjskih otrok vključenih v vrtec 1.953 od tega jih je bilo 166 v zasebnih vrtcih oz. 8,5 % vseh otrok vpisanih v vrtec. V celotni Savinjski regiji zasebne vrtce obiskuje 4 % otrok. V Sloveniji zasebne vrtce v povprečju obiskuje dobrih 5 % oz. 4.357 od skupno 87.147 otrok vpisanih v vrtec v šolskem letu 2018/19.

Morebitno sprejetje novele zakona, ki bo v javni razpravi do 12. junija, bo imelo torej vpliv tudi na celjske starše 166 predšolskih otrok in na poslovanje zasebnih vrtcev. Po novem bi bili starši, ki otroke vpisujejo v zasebne vrtce, vsako leto v negotovosi, saj ne bi več vedeli, v kolikšni meri se bo občina odločila financirati razliko v ceni vrtca za njihovega otroka, do katere so sicer upravičeni glede na socialni status.

To bi lahko predvsem finančno šibkejše starše, za katere otroke občina stroške vrtca financira v velikem deležu, če že ne v celoti, odvrnilo od tega, da otroke vpisujejo v zasebne vrtce. Zaradi manjšanja števila otrok pa bi se lahko posledično zmanjšalo tudi število enot zasebnih vrtcev, kar bi lahko predstavljalo težavo, ko bo ponovno prišlo do kakšne številčno močne generacije otrok.

Je pa res, da zasebni vrtci trenutno predstavljajo zgolj 5 % delež vseh prostih mest v slovenskih vrtcih, torej bi ob prihodu naslednje “baby boom” generacije zgolj malenkost ublažili morebitni manjko prostih mest. V zadnjih petih letih je število zasebnih vrtcev zraslo za okoli 22 % ali povedano drugače, se v Sloveniji vsako leto v povprečju odprejo od 3 do 4 novi zasebni vrtci.

Za komentar glede predlaganih sprememb zakona o financiranju zasebnih vrtcev smo se obrnili tako na Mestno občino Celje, kot tudi zasebne vrtce.

Odgovor Mestne občine Celje kaže na negotovost glede prihodnjega financiranja otrok v zasebnih vrtcih

Na MO Celje menijo, da mora biti cilj vsake občine, da v vrtcih, katerih ustanoviteljica je, nima nezasedenih mest. “To je osnovna logika javne porabe sredstev, ne glede na to, ali so v občini poleg javnih tudi zasebni izvajalci storitev. Ko vrtci za novo šolsko leto oblikujejo oddelke, so le-ti polno zasedeni. Zaradi selitev družin in družinske ekonomike pa se praviloma proti koncu šolskega leta dogaja, da so v vrtcih tudi prosta mesta,” pojasnjujejo na občini, kjer predlog spremembe zakona razumejo kot možnost za oblikovanje strategije predšolske vzgoje v lokalni skupnosti.

Sicer pa na občini pravijo, da z lastnimi kapacitetami zadovoljujejo potrebe staršev po vključitvi otrok v vrtec. Izjema so le primeri, ko starši želijo, da je njihov otrok v točno določeni enoti. Tudi v novem šolskem letu bodo celjski javni vrtci lahko sprejeli vse otroke-novince, ki izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem. Dodajajo, da ponudba prostih mest v javnih vrtcih za drugo starostno obdobje trenutno presega povpraševanje, na drugi strani pa bodo v primeru povečanega števila otrok odprli tudi kakšen dodaten oddelek.

Na občini na vprašanje, ali bodo ob morebitni potrditvi sprememb zmanjšali sofinanciranje zasebnih vrtcev, v tem trenutku še ne morejo odgovoriti.

…in kako spremembe komentirajo v zasebnih vrtcih?

Mnenje zasebnih vrtcev je posredovalo Združenje zasebnih vrtcev Slovenije, ki je bilo ustanovljeno pred dnevi ravno zaradi napovedanih sprememb zakonodaje.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, si v združenju želijo, da država zagotovi enake pogoje za vse otroke, s čimer bi imeli njihovi starši možnost izbire vrtca in programa po lastni presoji, ne pa da želi z zakonodajo starše prisiliti, da otroke vpisujejo v javne vrtce.

Ob tem izražajo prepričanje, da zasebni vrtci predstavljajo zdravo konkurenco javnim vrtcem, kakovost predšolske vzgoje pa da je na vrhuncu tudi po zaslugi delovanja zasebnih vrtcev, saj se dodatni programi, ki jih izvajajo zasebni vrtci, vpeljujejo v javni sistem.

Glede trditev predlagateljev sprememb zakon, da trenutna ureditev pomeni negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, pa v združenju odgovarjajo, da bi bilo bolj gospodarno, če se ukine plačevanje prostih mest v javnih vrtcih in spodbudi zasebni sektor, da dopolni segment predšolske vzgoje s svojimi programi, kapacitetami in znanjem gospodarnega ravnanja.

Dodajajo, da je iz modela aktualnega financiranja razvidno, da stane otrok v javnem vrtcu občino veliko več, kot če je otrok v zasebnem vrtcu. Če pa se temu doda še financiranje, ki ga zasebni vrtci ne prejmejo, javni pa (sredstva za investicije, vzdrževanje, amortizacija in prosta mesta) pa otrok v javnem vrtcu stane občino vsaj dvakrat več kot v zasebnem vrtcu, so prepričani.

“Zahtevamo, da se predlagane spremembe, ki bistveno vplivajo na razvoj celotne predšolske vzgoje v slovenskem prostoru ne sprejemajo po skrajšanem postopku, ampak po rednem postopku v katerega smo vključeni vsi deležniki, tudi zasebni vrtci,” zaključujejo v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije v katerem se bojijo, da bi ob sprejetju predlaganih sprememb v nekaj letih vrata zaprla večina zasebnih vrtcev.