Analiza vodotokov okoli Cinkarne: poslabšanje ekološkega stanja rek, negativen vpliv na vodne rastline, izginila koristna vrsta rakov,…


Letos je na lokaciji aktualne proizvodnje Cinkarne v Celju potekala izvedba ocene ekološkega tveganja za vodotoka Hudinja in vzhodna Ložnica zaradi vtoka onesnažene podtalnice.

Kemijske analize rečne vode niso pokazale negativnega učinka, so pa ekološki preizkusi na onesnaženi podtalnici na mestu vtoka v vodotok pokazali na poslabšanje ekološkega stanja rek.

Izvajalec CDM Smith je za ukrepanje navedel več priporočil. Na Cinkarni Celje pa zagotavljajo, da bodo z deli pričela takoj, ko bodo prejeli vsa ustrezna dovoljenja s strani pristojnih služb v državi.

rp_cinkarna-300x201.jpgV letih 2016 in 2017 je bil ugotovljen znaten učinek na podtalnico na območju Cinkarne Celje zaradi povišanih koncentracij potencialno škodljivih snovi, še zlasti cinka, arzena in klorobenzena, katerih vrednosti so presegale veljavne mejne vrednosti za kakovost tal in podtalnice. Ugotovljene so bile tudi povišane vrednosti bakra, svinca in kadmija. Vzorčenje tal je pokazalo, da je onesnaženje povzročilo odlaganje odpadkov iz nekdanjih proizvodnih obratov, ne pa aktualna proizvodnja na tej lokaciji.

Ker sosednji reki Hudinja in Ložnica delujeta kot hidravlični pregradi je bila izključena možnost, da onesnažena podtalnica vpliva na območja na drugi strani vodotokov. Vendar pa onesnažena podtalnica na območju proizvodnje Cinkarne prispeva k izmerjenemu onesnaženju površinske vode v rekah. K temu pa prispevajo tudi znane onesnažene lokacije na nasprotnem bregu reke in drugi neopredeljeni viri, ki se nahajajo ob reki navzgor od obrata Cinkarne Celje.

Kakšna je ocena tveganja za zdravje ljudi in ekološko tveganje

rp_Sanacija-stara-Cinkarna-300x225.jpgOcena tveganja za zdravje ljudi in ocena ekološkega tveganja nemških strokovnjakov temelji na nizozemskem Zakonu o zaščiti tal in Ukrepih za sanacijo onesnaženih tal, ki predstavljajo najboljše prakse, poleg tega pa navajajo mejne vrednosti za največ parametrov in definirajo mednarodno uveljavljene ukrepe.

Vse meritve (vzorčenje tal, podtalnice, površinske vode, živeža v vodi,…) so izvedli zaradi primerjave ocenjenih obremenitev z onesnaževali v rečni vodi in podtalnici. Z računalniško podprtim modelom so nato ocenili količine onesnažil, ki prihajajo s podtalnico v vodotoka.

CDM Smith je na podlagi rezultatov pripravil oceno ekološkega tveganja za omenjena področja in predvidel ukrepe:

  • Kemijska analiza rečne vode ni pokazala negativnega učinka, so pa ekološki preizkusi, ki so jih izvedli na onesnaženi podtalnici na mestu vtoka v vodotok, potrdili poslabšanje ekološkega stanja rek Hudinje in Ložnice.
  • Na lokaciji pri mostu čez Kidričevo cesto rezultati kažejo na negativni vpliv na vodne rastline. Razlog sta cink, ki izhaja iz območja aktualne proizvodnje Cinkarne iz do sedaj še neznanega vira in arzen, ki izhaja iz desnega brega Hudinje. Naslednji korak bo ugotoviti, kaj predstavlja vir cinka.
  • Na lokaciji stika stare struge Voglajne z Ložnico manjka vrsta rakov, kar pripisujemo vtoku podtalnice, onesnažene z arzenom. Ukrepati bo potrebno z namestitvijo hidravlične zapore, s črpanjem in čiščenjem vode naslednjih 5 do 10 let in pri tem ves čas izvajali monitoring. Ukrepe je potrebno uskladiti z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter pridobiti ustrezna dovoljenja.
  • Na lokaciji pred iztokom V Ložnice v Hudinjo bodo postavili hidravlično zaporo, 5 do 10 let izvajali črpanje, čiščenje in monitoring ter tako preprečevali vnos cinka in klorobenzena. Za klorobenzen bomo izvedli še dodatne raziskave. Tudi te ukrepe je potrebno uskladiti z MOP in pridobiti ustrezna dovoljenja.
  • Na ostalih treh lokacijah s povečano koncentracijo cinkase mora še potrditi prenos v Ložnico. Trenutni ukrep bo vzpostavitev monitoringa za od 5 do 10 let. Kot zagotavljajo v Cinkarni so za predlagane ukrepe rezervirali zadostna finančna sredstva, še naprej pa bodo skrbeli tudi za odprto komunikacijo in javnost obveščali o načrtovanih aktivnostih.

vir: Cinkarna Celje