Vpliv epidemije na lansko poslovanje podjetij v regiji: več brezposelnih, manjši dobički, višje plače


Leto 2020 je bilo tudi na gospodarskem področju zelo zaznamovano z epidemijo novega koronavirusa. Največja svetovna zdravstvena kriza sodobnega časa je pri nas najhujše posledice pustila v predelovalnih dejavnostih in gostinstvu, kjer je brez dela ostal velik del zaposlenih.

Z umirjanjem epidemije in sproščanjem ukrepov za zajezitev širjenja covida-19, so se sicer tudi najbolj prizadete dejavnosti začele pobirati, a gospodarstvo si verjetno kljub temu še dolgo ne bo popolnoma opomoglo. Upajmo lahko le, da nas ne bo udaril še četrti val epidemije.

Spodaj predstavljamo najnovejše podatke o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug savinjske in celjske regije v letu 2020.

Poslovanje v celjski regiji v 2020
AJPES Celje poslujejo na območju 21 občin celjske regije: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.
Povprečna bruto plača na zaposlenega, po občinah, celjska regija, 2020

Gospodarske družbe

Lanski rezultati poslovanja družb celjske regije kažejo na padec obsega poslovanja. Zmanjšale so število zaposlenih za slab odstotek ali 405 zaposlenih. Povprečna plača v regiji se je povečala za 2,9 % ali 44 evrov, prav tako se je nekoliko povečala produktivnost zaposlenih. Regijske družbe so bile, ne glede na zmanjšan obseg poslovanja, uspešne, saj so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom.

Padec zaposlenih se je zgodil predvsem zaradi občutnega zmanjšanja števila zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (- 781) in dejavnosti gostinstva (- 131), medtem ko so največ novih zaposlitev omogočile družbe, ki so opravljale  dejavnosti prometa in skladiščenja (+ 239) ter gradbeništva (+ 170).

Družbe so konec leta 2020 izkazovale 6.596.738 tisoč evrov sredstev oz. obveznosti do virov sredstev, kar je za 4 % več kot leto prej. Z najkvalitetnejšimi viri so bila financirana vsa dolgoročna sredstva in zaloge.

Gospodarska moč družb celjske regije

  Število družb Število zaposlenih Prihodki (v mio EUR) Prihodki tuji trg (v mio EUR) Neto čisti dobiček (v mio EUR)
Celjska regija 2020 5.670 45.077 6.755 2.428 205
Delež celjske regije v Sloveniji (v %) 2019 8,4 9,0 6,9 6,2 6,1
2020 8,3 8,8 6,9 6,1 7,3

Samostojni podjetniki

Podjetniki, ki so poslovali v letu 2020, so v primerjavi z letom prej nekoliko zmanjšali število zaposlenih (- 47). V celjski regiji je poslovala dobra desetina vseh slovenskih podjetnikov. Nekoliko so zmanjšali poslovno uspešnost, hkrati pa nekoliko povečali ekonomsko moč. Vse dejavnosti so poslovno leto zaključile pozitivno, prav tako vse občine. Za približno 4 % so bili nižji prihodki, odhodki ter čisti prihodki od prodaje na domačem trgu. Le prodaja na trgu izven EU je bila nekoliko višja.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri podjetnikih je lani v regiji znašala 1.149 evrov (brez plač podjetnikov) in je bila od slovenske višja za 3 evre.

V primerjavi z letom 2019 so podjetniki lani ustvarili nekoliko več dodane vrednosti in za polovico povečali obseg izgube na substanci, vendar je bil obseg dodane vrednosti bistveno višji od obsega izgube na substanci. Podjetniki so poslovno leto 2020 zaključili z neto podjetnikovim dohodkom, in sicer v višini 37.277 tisoč evrov, kar je za 3 % manj kot v letu prej.

Gospodarska moč samostojnih podjetnikov celjske regije

  Število podjetnikov Število zaposlenih Prihodki (v mio EUR) Prihodki tuji trg (v mio EUR) Neto podj. dohodek (v mio EUR)
Celjska regija 2020 5.281 4.579 585 83 37
Delež celjske regije v Sloveniji (v %) 2019 10,3 11,0 12,1 15,1 10,5
2020  10,4  10,9  12,3  14,5  11,1

Podrobno poročilo o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v letu 2020, ki jih pokriva AJPES Celje – TUKAJ (klik)


Poslovanje v savinjski regiji v 2020
Savinjska statistična regija obsega območja 31 občin: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje.
Povprečna bruto plača na zaposlenega po občinah, savinjska regija, 2020

Gospodarske družbe

Gospodarske družbe savinjske regije so v letu 2020 kljub oteženim gospodarskim razmeram zaradi epidemije koronavirusa uspele obdržati enako raven obsega prihodkov kot v letu prej. Padec prihodkov od prodaje na domačem trgu (- 4 %) so nadomestile z rastjo prihodkov na tujem trgu (+ 5 %). Najbolj je bilo prizadeto gostinstvo, kjer so se prihodki od prodaje zmanjšali za slabo tretjino. Čisti dobiček regije se je zmanjšal za desetino, čista izguba se je potrojila in tako je regija prvič po letu 2015 pristala v rdečih številkah. Vendarle pa podrobnejši pregled postavk poslovanja ne kaže na slabše obvladovanje stroškov iz naslova poslovanja (blaga, materiala, storitev in dela), temveč na izvor izgube iz naslova večjega prevrednotenja sredstev.

Trg dela je lani v savinjski regiji doživel hud udarec, saj se je število zaposlenih pri družbah zmanjšalo za skoraj 1.600 oseb. Na izrazit padec števila zaposlenih je vplivalo predvsem odpuščanje v predelovalni dejavnosti, nekoliko pa tudi krč zaradi epidemije koronavirusa v gostinstvu. Spodbudnejšo sliko beležimo v gradbeništvu ter dejavnosti prometa in skladiščenja, kjer je lani v vsaki od njih našlo novo zaposlitev okrog 260 oseb.

Gospodarska moč družb savinjske regije

  Število družb Število zaposlenih Prihodki (v mio EUR) Prihodki tuji trg (v mio EUR) Neto čista izguba* (v mio EUR)
Savinjska regija 2020 6.840 60.525 9.660 4.208 -59
Delež savinjske regije v Sloveniji (v %) 2019 10,1 12,2 9,4 9,4
2020 10,0 11,9 9,9 10,5

*Opomba: Na ravni Slovenije je bil v obeh letih dosežen neto čisti dobiček, zato deleža ni mogoče izračunati.

Samostojni podjetniki

Podjetniki savinjske regije so v letu 2020 zmanjšali gospodarsko aktivnost tako na domačem kot tujem trgu. Prihodki od prodaje na domačem trgu so se zmanjšali za 7 %, na tujem trgu pa za 2 %. Zaradi ukrepov preprečitve širjenja okužb s koronavirusom je izpad prihodkov najhuje prizadel podjetnike v gostinstvu, kjer so se prihodki od prodaje zmanjšali za četrtino. Kljub temu padec celotnih prihodkov podjetnikov regije ni bil tako usoden zaradi prejete državne pomoči v zvezi s protikoronskimi ukrepi. Leto 2020 so zaključili z rahlo oslabljenim neto podjetnikovim dohodkom (dobičkom).

Dobre tri petine podjetnikov je lani poslovalo brez dodatne delovne sile. Podjetniki, ki so zaposlovali, pa so ohranili skoraj enako število zaposlenih kot v letu prej. V povprečju so zaposleni pri podjetnikih prejemali 450 evrov nižjo plačo od zaposlenih pri gospodarskih družbah.

Gospodarska moč samostojnih podjetnikov savinjske regije

  Število podjetnikov Število zaposlenih Prihodki (v mio EUR) Prihodki tuji trg (v mio EUR) Neto podj. dohodek (v mio EUR)
Savinjska regija 2020 6.708 6.051 736 108 48
Delež savinjske regije v Sloveniji (v %) 2019 13,1 14,5 15,1 19,1 13,5
2020  13,2  14,4  15,4  18,9  14,3

Podrobno poročilo o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v savinjski regiji v letu 2020 – TUKAJ (klik)

vir: AJPES