Poslovanje podjetij na Celjskem v fazi hitrega ‘postkovidnega’ okrevanja


Slovensko gospodarstvo je v letu 2021, tudi ob podpori obsežnih vladnih ukrepov, hitro okrevalo, kar je ohranilo razmeroma stabilen materialni in finančni položaj. Podatki iz letnih poročil kažejo na občutno rast ekonomskih kategorij, v najnovejšem poročilu poroča Ajpes.

Gospodarsko moč in vpliv na poslovne rezultate celjske regije gre med poslovnimi subjekti pripisati predvsem družbam, ki so lani ustvarile okrog 91 % vseh prihodkov, dodane vrednosti ter zaposlovale prav takšen delež vseh zaposlenih v regiji. Družbam je pripadala velika večina ustvarjenega čistega dobička, prav tako izgube.

Regijski podjetniki so lani v regiji ustvarili 7,7 % vseh prihodkov, 7,4 % dodane vrednosti ter zaposlovali slabo desetino vseh zaposlenih. K čistemu dobičku regije so prispevali 9,3 %, k izgubi pa 9,6 %. V primerjavi z družbami pa je za podjetnike značilna znatno nižja zadolženost. Vpliv zadrug v regiji je bil neznaten. Njihovi prihodki lani niso dosegli niti odstotka vseh prihodkov poslovnih subjektov v regiji.

Spodaj predstavljamo najnovejše podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov savinjske in celjske regije v letu 2021.

Poslovanje v celjski regiji v 2021
AJPES Celje poslujejo na območju 21 občin celjske regije: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.
Gospodarske družbe

Lanski rezultati poslovanja družb celjske regije kažejo na sprostitev gospodarskega krča zaradi epidemije koronavirusa in skokovit porast poslovanja. Povečale so število zaposlenih za 3,5 %, povprečna plača v regiji se je povečala za 7,2 % ali 113 evrov.Najvišje povprečne plače v regiji imajo v občini Dobje, in sicer 2.163 € bruto, to je krepko nad slovensko povprečno bruto plačo, ki znaša 1.901 €. Celje je s 1.676 € povprečne bruto plače malenkost nad povprečjem Celjske regije ( in pod slovenskim ter povprečjem Savinjske regije (1.702 €).

Rast produktivnosti zaposlenih je bila tako kot leto prej večja od rasti plač. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)* se je povečal za dobro četrtino, hkrati pa so regijske družbe za dobri dve tretjini povečale obseg čistega dobička in več kot razpolovile obseg čiste izgube. Preteklo poslovno leto so tako zaključile z neto čistim dobičkom.

Družbe so v preteklem poslovnem letu omogočile 1.561 novih zaposlitev, največ družbe s področja gradbeništva (+ 489), sledile so družbe iz predelovalnih dejavnosti (+ 434) in trgovske družbe (+ 224). Vpliv epidemije koronavirusa se je tudi v preteklem letu odražal v dejavnosti gostinstva, saj se je v tej branži zmanjšalo število zaposlenih za 88.

Družbe so konec leta 2021 izkazovale 7.353.203 tisoč evrov sredstev oz. obveznosti do virov sredstev, kar je za dobro desetino več kot leto prej. Z najkvalitetnejšimi viri so bila financirana vsa dolgoročna sredstva in zaloge.

Na področju plačilne discipline in likvidnosti so se nadaljevali pozitivni trendi. V povprečju lanskega leta je bilo v regiji za 5,2 % manj družb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi kot leto prej. Povprečni znesek blokad v decembru 2021 je bil v primerjavi z letom prej le nekoliko nižji. Konec leta 2021 je imela v celjski regiji blokiran transakcijski račun vsaka 24., na ravni Slovenije pa vsaka 29. družba.

Samostojni podjetniki

K predložitvi letnih poročil za leto 2021 je bilo zavezanih 5.291 podjetnikov, oziroma 59 manj kot v letu 2020. Poročila je predložilo 5.222 zavezancev (98,7 %). Podjetniki, ki so poslovali v letu 2021, so v primerjavi z letom prej nekoliko povečalištevilo zaposlenih (+ 125). V celjski regiji je poslovala dobra desetina vseh slovenskih podjetnikov.

Tudi podjetniki so lani močno okrepili tako poslovno uspešnost, kot tudi ekonomsko moč. Vse dejavnosti so poslovno leto zaključile pozitivno, prav tako vse občine. Približno za četrtino so bili višji skupni prihodki, čisti prihodki od prodaje, tako na domačem kot tudi tujem trgu, ter odhodki.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri podjetnikih je lani v regiji znašala 1.241 evrov (brez plač podjetnikov) in je bila od slovenske nižja za 1 evro. Poslovno leto 2021 so zaključili z neto podjetnikovim dohodkom v višini 46.237 tisoč evrov, kar je za slabo tretjino več kot v letu prej.

Premoženje podjetnikov se je povečalo za desetino. Struktura financiranja sredstev je bila ugodna, saj so z dolgoročnimi viri pokrili vsa dolgoročna sredstva in zaloge ter še del kratkoročnih sredstev in tako uspeli zagotavljati stabilen premoženjsko-finančni položaj svojih podjetij.

Tako kot pri družbah beležimo tudi pri podjetnikih vztrajno zmanjševanje števila podjetnikov z likvidnostnimi težavami. V regiji je bilo v povprečju lanskega leta za 28,1 % manj podjetnikov z dospelimi neporavnanimi obveznostmi kot leto prej. Povprečni znesek blokad v decembru 2021 je bil v primerjavi z letom prej nižji za slabi dve petini. Konec lanskega leta je imel v celjski regiji blokiran transakcijski račun vsak 35. podjetnik, na ravni Slovenije pa vsak 40. podjetnik.


Poslovanje v savinjski regiji v 2021
Savinjska statistična regija obsega območja 31 občin: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje.
Gospodarske družbe

Rezultati družb savinjske regije za leto 2021 kažejo na sprostitev gospodarskega krča zaradi epidemije koronavirusa in skokovit porast obsega poslovanja. Prihodki so znašali dobrih 12,5 milijard evrov in so bili glede na leto prej višji za slabe 3 milijarde evrov. Dosežena je bila daleč najvišja rast prihodkov v zadnjih desetih letih. Izrazito povečanje prihodkov od prodaje beležimo tako na domačem kot tujem trgu. Število zaposlenih se je povečalo za 5,5 %. Povprečna plača v regiji je bila višja za 6,7 %, realno pa za 4,7 %. Rast produktivnosti zaposlenih je močno presegla rast plač. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)* se je povečal skoraj za polovico, še bolj se je okrepil čisti dobiček, znatno pa se je zmanjšala čista izguba. Rdeče številke iz leta 2020 so se lani ponovno obarvale zeleno.

Po hudem udarcu na trgu dela leta 2020, ko se je število zaposlenih pri družbah v regiji zmanjšalo za malo manj kot 1.600 oseb, se je njihovo število v letu 2021 povečalo za skoraj 3.300 oseb. S tem so družbe nadomestile pretekla odpuščanja in hkrati dodatno okrepile delovno silo. Dobra polovica novih zaposlitev je bila sklenjenih v predelovalnih dejavnosti, slaba petina v gradbeništvu ter desetina v dejavnosti prometa in skladiščenja. Gostinstvo je edina dejavnost, v kateri že drugo leto zapored beležimo zmanjšanje števila zaposlenih, lani za 100 oseb. Brez zaposlenih je poslovala dobra tretjina družb.

Družbe savinjske regije so konec leta 2021 izkazovale 10.451.442 tisoč evrov sredstev oz. obveznosti do virov sredstev, kar je za dobro milijardo evrov več kot leto prej, s čimer so svoj premoženjsko-finančni položaj povečale za dobro desetino, upoštevaje letno rast cen pa za 6,4 %. Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog se je v primerjavi z letom prej neznatno poslabšal in je znašal 0,977. To pomeni, da je bilo z najkvalitetnejšimi viri financiranih 97,7 % vseh dolgoročnih sredstev in zalog oziroma da so družbe s kratkoročnimi viri financirale le manjši del zalog.

Na področju plačilne discipline in likvidnosti so se nadaljevali pozitivni trendi. V povprečju lanskega leta je bilo v regiji za slabo petino manj družb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi kot leto prej. Povprečni znesek blokad v decembru 2021 je bil v primerjavi z letom prej nižji za 4,7 %. Konec lanskega leta je imela v savinjski regiji blokiran transakcijski račun vsaka 25. družba, na ravni Slovenije pa vsaka 29. družba.

Samostojni podjetniki

Tudi podjetniki savinjske regije so v letu 2021 močno okrepili svoj ekonomski položaj. Ustvarili so slabo milijardo evrov prihodkov in jih glede na leto prej povečali za dobro petino. Število zaposlenih so povečali za 3,1 % in zvišali plače v povprečju za 8,1 % ali realno za 6,1 %. Skupaj z njimi so za dobro desetino izboljšali produktivnost oziroma doseženo dodano vrednost. Leto 2021 so zaključili s precej okrepljenim neto podjetnikovim dohodkom.

Premoženje podjetnikov se je lani povečalo za dobro desetino, upoštevaje letno rast cen pa za 5,9 %. Struktura financiranja sredstev je bila dokaj ugodna, saj so podjetniki z najkvalitetnejšimi viri pokrili vsa dolgoročna sredstva in zaloge ter še del kratkoročnih sredstev, s čimer so ohranili stabilen premoženjskofinančni položaj svojih podjetij.

Tako kot pri družbah beležimo tudi pri podjetnikih vztrajno zmanjševanje števila podjetnikov z likvidnostnimi težavami. V regiji je bilo v povprečju lanskega leta za 27,6 % manj podjetnikov z dospelimi neporavnanimi obveznostmi kot leto prej. Povprečni znesek blokad v decembru 2021 je bil v primerjavi z letom prej nižji za dobro tretjino. Konec lanskega leta je imel v savinjski regiji blokiran transakcijski račun vsak 36. podjetnik, na ravni Slovenije pa vsak 40. podjetnik.

*EBITDA - dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (neto izid iz poslovanja + odpisi vrednosti)B.S., vir: AJPES

B.S., vir: AJPES