Zavod za zdravstveno varstvo Celje: mineva dinamično leto, v katerem so bila aktualna številna področja, izstopala je ekologija


Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so predstavili vodilne dejavnosti na področju varovanja javnega zdravja v celjski regiji v letu 2011. Zavod deluje v desetih upravnih enotah na Celjskem na področju epidemiologije, promocije zdravja in socialne medicine, zdravstvene ekologije, mikrobiologije in sanitarne kemije. Po besedah direktorice Alenke Štorman je bilo delovno leto dinamično, učinkovito in uspešno. Med vodilnimi strokovnimi področji je zaradi aktualnih okoljskih vprašanj nekoliko izstopalo področje zdravstvene ekologije. Zato so na zaključni novinarski konferenci osvetlili enega od okoljskih projektov in predstavili, kako se zavod vključuje v izvajanje humanega biomonitoringa v celjski zdravstveni regiji.

»Humani biomonitoring je načrtno spremljanje in merjenje koncentracij kemikalij oziroma onesnaževal v ljudeh. Vsebnost kemikalij v ljudeh ugotavljamo tako, da ljudem izmerimo koncentracije kemikalij v krvi, urinu, slini, laseh, materinem mleku in še kje. Projekt biomonitoringa kemikalij in njihovih ostankov v ljudeh poteka v Sloveniji že od leta 2007 pod okriljem Ministrstva za zdravje in bo zajel vse slovenske regije. Koordinator projekta je Urad RS za kemikalije, v izvajanje pa je vključenih več zdravstvenih in drugih javnih zavodov. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje se vključujemo v projekt kot koordinatorji na območju celjske zdravstvene regije. Poskrbeli bomo za organizacijo in vodenje projekta na Celjskem, kar vključuje koordinacijo nabora preiskovancev, vključenih v raziskavo, koordinacijo vzorčenja, transport vzorcev v ustrezne laboratorije v Univerzitetni klinični center v Ljubljani ter promocijo projekta in nudenje strokovne podpore. Odvzem vzorcev v celjski regiji in v Sloveniji bo predvidoma zaključen do konca leta 2012, projekt pa bo v celoti zaključen do konca leta 2014. Krovni namen raziskave je, da želimo pridobiti podatke o obremenitvah ljudi z določenimi kemikalijami, ki so prisotne v okolju. Človek je namreč v svojem okolju ves čas v stiku z različnimi kemikalijami, ki lahko iz okolja vstopijo v telo preko dihal, kože ali z zaužitjem. Glede na kemijske lastnosti se nekatere kemikalije kopičijo v tkivih z veliko vsebnostjo maščobe, na primer v podkožnem maščevju ali materinem mleku, druge pa se kopičijo v kosteh ali drugih tkivih,« je pojasnila mag. Simona Uršič, dr. med., specialistka higiene, predstojnica oddelka za zdravstveno ekologijo na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje.

Zaradi možnosti primerjave se biomonitoring v Sloveniji izvaja na treh vrstah območij: v mestnih okoljih, na onesnaženih območjih (kjer je bila ali je še industrija, rudarstvo, …) in v neonesnaženih (podeželskih) območjih. Na Celjskem sta bili za izvedbo raziskave izbrani dve primerjalni območji – mestno in podeželsko. Tako bo projekt humanega biomonitoringa zajel območje Upravne enote Celje (Celje, Vojnik, Dobrna, Štore) ter območje Zgornje Savinjske doline (Mozirje, Ljubno, Luče, Solčava), območje mesta Šmarja s podeželsko okolico (Kozje, Lesično) in območje Upravne enote Sevnica. Upravna enota Celje je vključena v raziskavo iz kategorije onesnaženih območij, ostali izbrani predeli pa so iz kategorije podeželskega oziroma neonesnaženega območja. Sodelujočim prebivalcem iz naštetih območij bodo v raziskovalnem projektu ugotavljali koncentracije strupenih kovin in obstojnih organskih onesnaževal tako, da bodo analizirali njihove telesne tekočine (kri, urin) in lase, pri ženskah tudi materino mleko. Z raziskavo bodo spremljali koncentracijo strupenih kovin (kadmij, svinec, živo srebro, arzen), obstojna onesnaževala (na primer dioksine in različne pesticide) ter nekatere esencialne elemente (kot so selen, baker in cink).

»Leto 2011 je bilo za Zavod za zdravstveno varstvo Celje intenzivno in učinkovito. Naše dejavnosti smo prilagodili potrebam prebivalcev in okolja ter si na številnih področjih dela prizadevali za varovanje zdravja posameznikov in skupnosti v celjski regiji. Med drugim zaključujemo raziskavo o razširjenosti raka na Celjskem. Uspešni smo bili v promociji programa Svit, ki je namenjen preprečevanju raka na debelem črevesu in danki, saj smo v naši regiji dosegli za skoraj 10 odstotkov višjo odzivnost med prebivalci, vabljenimi v program. Mladinski program o samopodobi To sem jaz smo ob podpori regijskih zavodov za zdravstveno varstvo razširili med učitelje več kot 450 osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Na področju epidemiologije smo ponovili kampanjo osveščanja o zaščiti pred boleznimi, ki jih povzročajo klopi. Dokončali smo razvoj računalniškega programa za elektronsko beleženje cepljenih oseb in tako postali eno zelo redkih cepilnih mest v državi, kjer deluje register cepljenih oseb glede na individualne podatke. Na področju laboratorijske dejavnosti smo opravili posodobitve laboratorijske opreme in nekaterih metod, ki omogočajo hitrejše poročanje in najvišjo stopnjo zaupanja v laboratorijske rezultate. Na področju zdravstvene ekologije predstavlja enega izmed dosežkov pridobitev certifikata za ugotavljanje skladnosti delovanja malih bioloških čistilnih naprav,« je dejavnosti zavoda v letu 2011 povzela Alenka Štorman, dr. med., specialistka mikrobiologije, direktorica Zavoda za zdravstveno varstvo Celje.

V projekt humanega biomonitoringa na Celjskem bo vključenih predvidoma 200 preiskovancev (polovica žensk, polovica moških): 100 prebivalcev iz mestnega in 100 prebivalcev iz podeželskega okolja. »Projekt je zaenkrat v začetni fazi, ko navezujemo stike z neposrednimi izvajalci, kot so ginekološke ordinacije, laboratoriji in materinske šole. Trenutno pri izvajanju projekta že aktivno sodelujejo Splošna bolnišnica Celje (porodnišnica in laboratorij), laboratorij ter nekaj ginekoloških ordinacij v Zdravstvenem domu Celje in Zdravstveni dom Sevnica. Z njihovo pomočjo iščemo preiskovance, ki bi bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Preiskovanci so ženske, ki so prvič postale matere (prvorodke v obdobju dveh mesecev po porodu), in moški, stari od 20 do 40 let. Poleg tega morajo naši preiskovanci zadostiti še nekaterim drugim raziskovalnim pogojem: da živijo in delajo na izbranem območju zadnjih pet let, da nimajo kroničnih bolezni, da niso izpostavljeni določenim kemikalijam na delovnem mestu, da niso kadilci, za ženske pa mora veljati še, da je njihova nosečnost potekala normalno in da niso rodile dvojčkov. V raziskavo torej vabimo zainteresirane prvorodke in njihove partnerje ter druge moške z območij Upravne enote Celje, Zgornje Savinjske doline, Šmarja in Sevnice. Prvorodke lahko trenutno dobijo več informacij o raziskavi v celjski porodnišnici v dneh hospitalizacije po porodu in pri obisku ginekologov, na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje ter na spletni strani Urada RS za kemikalije na spletni strani www.biomonitoring.si je še pojasnila mag. Simona Uršič.

Z biomonitoringom pridobljeni podatki pokažejo celotno izpostavljenost ljudi kemikalijam v okolju. V pilotni fazi projekta (od leta 2007 do 2010) so bila v raziskavo vključena le izbrana območja v državi, v nadaljevanju programa (od leta 2011 do 2014) pa bodo v ugotavljanje onesnaževal iz okolja v ljudeh zajete še vse ostale zdravstvene regije v Sloveniji. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so poudarili, da je dolgoročni smisel projekta humanega biomonitoringa predvsem v zagotavljanju ukrepov, s katerimi bi lahko negativne okoljske vplive čim bolj zmanjšali in ustrezno spremljali učinkovitost teh ukrepov. Kratkoročno pa nam bo ta raziskovalni projekt pomagal ugotoviti, kakšno je splošno stanje prisotnosti onesnaževal pri prebivalcih v Sloveniji, ter nakazal morebitne razlike stanja med mestnim okoljem, neonesnaženimi in onesnaženimi okolji.

Vir: Ksenija Lekić, zzv-ce