Vzpon gospodarstva v Celjski regiji: več zaposlenih, več prometa, več dobička


Pred časom smo na Celje.info poročali o poslovanju celjskih gospodarskih družb v letu 2016. Tokratni prispevek pa je namenjen pregledu poslovanja gospodarstva celotne celjske regije, ki zajema 21 občin.

AJPES je namreč, na podlagi letnih poročil podjetij, objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug celjske regije v letu 2016. Pri tem so bili izločeni podatki družbe DARS, d. d..

Družbe celjske regije so bile uspešne, saj so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom, povečale so število zaposlenih za 7,2 % in ustvarile 6,4 % več prihodkov kot v letu prej. 5.312 gospodarskih družb celjske regije je preteklo poslovno leto zaključilo z neto čistim dobičkom v znesku 316 mio evrov.

V celjski regiji je bilo konec preteklega leta 10.880 registriranih brezposelnih oseb, stopnja registrirane brezposelnosti je dosegla 12,2 %, leto prej pa 13,8 %

V letu 2016 je na območju celjske regije poslovalo 5.312 podjetij, ki so zaposlovala 41.446 oseb oz. 6 % več kot lani. V primerjavi z letom poprej, se je število podjetij povečalo za 183 oz. dobre 3 %.

poslovanje-cr-graf1
vir: AJPES

Neto dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2016 znašala 44 tisoč evrov, kar je za dobre 4 % več kot leta 2015, ko je bila 42 tisoč evrov. Vsak zaposleni je lani v povprečju ustvaril za 148 tisoč evrov prihodkov podjetja, kar je skoraj popolnoma enako, kot leto prej.

poslovanje-cr-graf2
vir: AJPES

Čisti poslovni izid na zaposlenega je v letu 2016 znašal 7.626 evrov, kar je 16 % več kot leta 2015. Kljub temu se je povprečna mesečna plača zvišala za zgolj 2 %.

poslovanje-cr-graf3
vir: AJPES
Zaslužimo še vedno manj od slovenskega povprečja

Na območju regije je tako povprečna mesečna bruto plača v letu 2016 znašala 1.373 evrov na zaposlenega, kar je za dobrih 10 % nižje od slovenskega povprečja, ki znaša 1.536 evrov. Samo občinama Dobje in Štore je uspelo preseči slovensko povprečje.

Podjetniki so v letu 2016 zaposlovali 4.773 oseb, kar je 6 % več kot leto prej. V celjski regiji je poslovala slaba desetina vseh slovenskih podjetnikov, teh je bilo 8 % več kot družb. Vse dejavnosti so poslovno leto zaključile pozitivno, prav tako vse občine, razen občine Vitanje. Prihodki, odhodki in čisti prihodki od prodaje so bili višji za 6 %. Povprečna mesečna bruto plača pri podjetnikih v regiji je znašala 970 evrov in je bila od slovenske nižja za 4 evre. To je občutno manj od povprečne bruto plače zaposlenih v družbah celjske regije (1.373 evrov). Do odstopanje večinoma prihaja, ker v plačo zaposlenih pri podjetniku niso vštete plače nosilcev dejavnosti.

Zadruge so v letu 2016 zaposlovale 336 oseb in ustvarile dobrih 73 tisoč evrov prihodkov. Poslovno leto so zaključile pozitivno, saj so izkazale 171 tisoč evrov neto čistega dobička.

Dejavnosti, ki so najbolj izstopale

Dejavnosti, ki so izstopale iz slovenskega povprečja glede povprečne bruto plače so dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro (1.971 evrov), zdravstveno in socialno varstvo (1.743 evrov), informacijske in komunikacijske dejavnosti (1.740 evrov) ter dejavnost poslovanja z nepremičninami (1.597 evrov).

Po pomembnejših ekonomskih kategorijah so tudi v letu 2016 izstopale družbe s področja predelovalnih dejavnosti, ki so zaposlovale dobrih 40 % vseh zaposlenih v regiji in ustvarile 37,4 % vseh regijskih prihodkov. Poslovno leto 2016 so zaključile z neto čistim dobičkom 128.032 tisoč evrov.

Četrtina gospodarskih družb celjske regije se je ukvarjala s trgovino, vzdrževanjem in popravili motornih vozil. Tudi te so okrepile svoj ekonomski položaj saj so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 34.167 tisoč evrov.

Z vidika ustvarjenega prihodka je tretje najpomembnejše področje v regiji promet in skladiščenje, ki je v lanskem letu ustvarilo 10,6 % celotnega prihodka. Ustvarjen obseg čistega dobička družb te panoge v letu 2016 je zadoščal za pokritje čiste izgube in so poslovno leto zaključile pozitivno.

Sicer pa se je dobro poslovno leto izrazilo praktično v vseh dejavnostih. Največ dodane vrednosti je bilo sicer ustvarjene v storitveni dejavnosti in sicer 920 mio. evrov. Kljub političnim in naravnim neprilikam pa se je lani okrepila tudi kmetijska dejavnost.

Celjska regija dosega okrog 8 % ekonomske moči v Sloveniji. V preteklem letu je v regiji poslovalo 8,1 % vseh gospodarskih družb, ki so zaposlovale 9 % zaposlenih, ustvarile 7,3 % vseh prihodkov, 8,5 % čistega dobička ter 9,4 % dodane vrednosti. Gospodarske družbe regije so preteklo poslovno leto povečale število zaposlenih za 7,2 % in prihodke za 6,4 % ter poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom v znesku 316.074 tisoč evrov.

B.S.

flos-polsi-2017