Župani mestnih občin novo formulo za izračun povprečnin podpirajo, ostali župani ji nasprotujejo


Včeraj je v Občini Podčetrtek potekala 3. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Na njej so županje in župani obravnavali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin, problematiko posledic naravnih ujm, problematiko cestne obremenjenosti občin s tovornim prometom in prejeli informacijo o pripravi pokrajinske zakonodaje.

Nova formula za izračun povprečnine zmanjšuje pomen površine občine in dolžine občinskih cest. Povprečnina bi se s tem zmanjšala kar 160 občinam, prizadete pa bi bile predvsem manjše občine.

S predlagano formulo naj bi se strinjali zgolj župani mestnih občin, ki naj bi jim po novem pripadlo več sredstev.

Danes še srečanje županov z ministrom za javno upravo.

V mesecu juliju je Ministrstvo za javno upravo objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. S predlogom se spreminja formula za izračun primerne porabe, ki zgolj prerazporeja uteži in s tem finančna sredstva med občinami, medtem ko prepotrebnih dodatnih finančnih sredstev za decentralizacijo Slovenije ne zagotavlja.

Skupnost občin Slovenije (SOS) ugotavlja, da je predlog spremembe formule za izračun primerne porabe občin v predlogu zakona pripravljen brez ustreznih izračunov finančnih posledic za občine. SOS je zato pripravila izračune finančnih posledic predlagane spremenjene formule za vsako posamično občino in jih predstavili na včerajšnji seji. Podatki so pokazali, da bi predlagane spremembe povzročile več anomalij, kot pa bi jih rešile. Ključnih razlogov za nezadovoljstvo in razlike med občinami pa večinoma niti ne bi odpravila.

Predsedstvo SOS odločno proti predlagani formuli za izračun povprečnin

Predsedstvo SOS nasprotuje predlogu spremembe formule za izračun primerne porabe, saj očitno zgolj prerazporeja sredstva med občinam. Takšno ad hoc spreminjanje formule za občine ni sprejemljivo in ne rešuje ključnih problemov financiranja različnih skupin občin.

Kot so poudarili na seji v Podčetrtku, mora država zagotoviti potrebna finančna sredstva vsem občinam za pokritje vseh zakonskih nalog, ki so jih dolžne izvajati. Sistem izračunane primerne porabe vsem občinam tega ne zagotavlja.

Predsedstvo SOS zahteva, da se sredstva za pokritje dviga plač, ki so posledica dogovora vlade s sindikati javnega sektorja, zagotovijo ločeno in nikakor ne skozi povprečnino.

Predsednik SOS Aleksander Jevšek je na seji povedal, da občine zahtevajo, da se razlika, ki je nastala na škodo občin, poplača občinam in se šele za tem pogovarjamo o povprečnini.

Srečanje z ministrom za javno upravo

Župani so se danes srečali tudi z ministrom za javno upravo, kateremu so predstavili svoja stališča, sprejeta na včerajšnji seji SOS ter pozvali k iskanju drugačnih rešitev.

Minister se pozivu zaenkrat ne uklanja, saj je sporočil, da sprememb formule za izračun zaenkrat ne bo. Meni namreč, da je le na tak način dolgoročno mogoče rešiti situacijo financiranja občin ter poziva k dialogu. Obenem je poudaril, da se vse občine strinjajo z drugim zakonom, ki bo znižal zakonske stroške občin saj bo financiranje določenih nalog prenešen na državni proračun.

Župani naj bi bili glede predlagane formule razdeljeni. Del županov namreč formuli nasprotuje, predvsem župani mestnih občin pa formulo, ki bi mestnim občinam prinesla več sredstev, pozdravljajo.

Na današnjem sestanku sicer še ni bilo govora o višini povprečnin občin.

Obravnavali tudi predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin in posledicah naravnih ujm

Člani SOS so na seji obravnavali tudi predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin, ki je prav tako v obravnavi, in ugotavljajo, da se bodo dejanski finančni učinki oz. prihranki lahko upoštevali, ko bo do njih prišlo oz. šele ko bo zakon sprejet in pričel veljati.

Županje in župani so v nadaljevanju razpravljali o problematiki posledic naravnih ujm in povračilu nastale škode v zvezi s tem ter zahtevajo, da se zakonodaja na tem področju urgentno spremeni. Saj prejete odškodnine ne pokrijejo dejanske škode, ki nastane zaradi naravnih nesreč. Predlagajo, da naj se predmetna zakonodaja uvrsti na seznam predpisov, ki jih obravnava delovna skupina za znižanje stroškov občinam.

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi s problematiko cestne obremenjenosti občin s tovornim prometom in v zvezi s tem sprejelo stališče, da se promet težkih tovornih vozil ne sme odvijati po cestah, ki potekajo znotraj naselij, in da bi moralo veljati pravilo, da bi težka tovorna vozila za daljinske vožnje uporabljala zgolj omrežje AC/HC. Izjema bi veljala zgolj za lokalni promet.

Članice in člani predsedstva SOS so na seji prejeli tudi informacijo o aktivnostih glede pokrajinske zakonodaje in naslednjih korakih na tem področju.

vir: SOS