Ugotovitve KPK: Poslovanje Občine Polzela z bratom župana je nezakonito. Zahtevana razveljavitev pogodbe


Domnevne nepravilnosti okoli poslovanja polzelske občine, natančneje sklepanje poslov s podjetjem v lasti brata župana Jožeta Kužnika, so dobile prvi epilog. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč objavila ugotovitve o konkretnem primeru.

Ugotovila je, da je Občina Polzela, ki jo zastopa župan Jože Kužnik, s poslovanjem s podjetjem, ki je lastniško povezano z družinskim članom župana, kršila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) s področja omejitev poslovanja. Komisija je na občino naslovila tudi poziv k uveljavljanju ničnosti pogodbe.

Kot so zapisali uvodoma, so na KPK v povezavi s poslovanjem med Občino Polzela in podjetjem KU-MA Servis, v letu 2021 prejeli več prijav. Podatke, ki so se nanašali na posle med obema subjektoma, je v postopku preverila tako v uradnih evidencah kot pri Občini Polzela. Z omenjenim zasebnim subjektom je občina v obdobju med letoma 2017 in 2020 na podlagi izdanih naročilnic sklenila posle v skupni vrednosti 21.524,2 evra, piše v uvodu poročila. Šlo naj bi za nakup traktorske prikolice, podjetje županovega brata pa je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik.

Absolutna prepoved poslovanja

Kot ugotavlja KPK, je s tem Občina Polzela, ki jo zastopa župan Jože Kužnik, kršila prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja. Zakon v tem členu namreč izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5 odstotkih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, razlagajo na KPK. Ta prepoved velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Prepoved poslovanja je absolutna, posli, ki so sklenjeni kljub navedenim omejitvam, pa so nični, še zapišejo v poročilu.

KPK ob tem pojasnjuje, da razlog gospodarnosti ne more upravičiti poslovanja organa s subjektom, s katerim ima ta organ (zaradi družinskih vezi med funkcionarjem in lastnikom subjekta) vzpostavljene omejitve poslovanja. Četudi gre za najcenejšega ponudnika določenih storitev v lokalnem okolju, gre za z zakonom določeno absolutno prepoved poslovanja.

Prekrškovni postopek in poziv za ničnost

V zvezi s tem je KPK zoper odgovorno osebo občine (župana) izvedla prekrškovni postopek, ki je pravnomočno zaključen. Občino Polzela pa je v skladu s svojimi pristojnostmi pozvala k uveljavljanju ničnosti, kar določa deveti odstavek 35. člena ZIntPK. Na kakšen način bo vzpostavljeno zakonito stanje (bodisi sporazumno v dogovoru s stranko bodisi z uveljavljanem ničnosti na sodišču), je prepuščeno organu, pri katerem so bile kršitve ugotovljene, pravijo na KPK in dodajajo, da upravni spor zoper ugotovitve ni bil sprožen, zato so te pravnomočne. Celotno poročilo z ugotovitvami KPK je na voljo tukaj (klik).

Občina Polzela: prihranili bi 2.000

“Občina Polzela ne bi smela sklepati poslov s podjetjem, ki je lastniško povezan z županom, pa čeprav je šlo za najcenejšega ponudnika predmetnih storitev v lokalnem okolju in bi občina prihranila 2.000 EUR.

Razlog gospodarnosti žal ne opraviči poslovanja organa s subjektom, s katerim ima ta organ (zaradi družinskih vezi med funkcionarjem in lastnikom subjekta) vzpostavljene omejitve poslovanja, saj zakon za tovrstne primere določa absolutno prepoved poslov.

Komisija za preprečevanje korupcije je Občini Polzela naložila, da sproži postopke za uveljavljanje ničnosti, kar bo Občina Polzela tudi storila,” pa so zadevo komentirali na Občini Polzela.