Koliko otrok se bo vrnilo v celjske šole in vrtce


Naslednji teden se v šolske klopi in vrtčevske igralnice vračajo otroci. V Celju se bo v osnovne šole v povprečju vrnilo 98 % otrok, v vrtce pa povprečno okoli 55 % otrok.

Šole in vrtci se ubadajo z različnimi organizacijskimi in kadrovskimi težavami, a vsi zagotavljajo, da bo v ponedeljek vse pripravljeno za ponoven sprejem otrok.

V ponedeljek, 18. maja bodo šole in vrtci ponovno odprli svoja vrata. Starši predšolskih otrok bodo tako lahko svoje otroke ponovno vključili v varstvo, v šolske klopi pa se bodo vrnili le učenci prvih treh razredov, teden dni za njimi (25. maja) pa še devetošolci ter nekateri učenci prilagojenega izobraževalnega programa. Istega dne se v šolske klopi vračajo tudi dijaki zadnjih letnikov srednje šole. Vsi drugi učenci in dijaki bodo šolsko leto zaključili s šolanjem od doma.

Sicer pa se predvsem v vrtce ne bodo vrnili vsi otroci. Starši predšolskih otrok so se imeli namreč možnost odločiti, ali bodo otroka v tem šolskem letu še vključili nazaj v vrtec ali ne. Medtem starši šoloobveznih otrok nimajo izbire, razen v primerih, ko za nadaljevanje šolanja od doma obstajajo zdravstveni razlogi. Vsi starši so morali pred prihodom otrok nazaj v šolo in vrtce izpolniti izjavo o zdravstvenem stanju svojih otrok. O priporočilih, ki se jih bodo morali držati otroci in učitelji/vzgojitelji, smo pisali tukaj.

Na Celje.info smo preverili, kakšen delež otrok se bo v ponedeljek, 18. maja 2020, vrnil v celjske šole in vrtce.

I. OŠ Celje

V šolske klopi I. OŠ Celje se vrača večina otrok prve tirade. To je 170 učencev.

Organizacija dela je bila zahtevna, zlasti pri oblikovanju oddelkov oz. manjših učnih skupin v oddelkih podaljšanega bivanja. “Sicer smo 8 oddelkov prve triade razdelili v 16 manjših učnih skupin, v katerih bodo učiteljice razrednega pouka, podaljšanega bivanja in predmetnega pouka ter ostale strokovne delavke izvajale vzgojno-izobraževalno delo. Poskrbeli smo tudi za organizacijo prehrane,” pove pomočnik ravnatelja Črt Močivnik.

II. OŠ Celje

Na II. osnovno šolo Celje se bo v ponedeljek vrnilo 146 od 155 oz. 94 % učencev prve triade. Za devet učencev namreč še čakajo zdravniško potrdilo. Kot izpostavljajo jim največ težav predstavlja število učiteljev, saj morajo v enem tednu pokriti več kot 110 dodatnih ur.

III. OŠ Celje

Za vrnitev v šolo se je na III. OŠ Celje odločila velika večina staršev oz. 97 % vseh. Doma med učenci prve triade ostajajo le trije učenci in dva, ki se tudi sicer šolata na domu.

Na III. OŠ Celje imajo njvečje težave pri zgotavljanju primernih prostorov in zadostnega števila strokovnih delavcev. “Težava je seveda v tem, da se vsi razredi delijo na dve skupini, strokovni delavci pa izvajajo pouk v živo in na daljavo hkrati. So pa zelo pozitivni, veselijo se vrnitve v šolo in verjajem, da tudi 99,9 % učencev,” pove ravnatelj Aleksander Verhovšek.

IV. osnovna šola Celje

Na IV. osnovni šoli Celje se bodo k pouku vrnili vsi učenci prvih treh razredov.

Organizacija dela v spremenjenih razmerah in ob upoštevanju strogih higienskih predpisov šoli povzroča nekaj težav, a bodo do pričetka pouka pripravljeni. Šola bo v delo z učenci prve triade vključila vse strokovne delavce, vključno s tistimi, ki bodo z učenci od 4. do 9. razreda še naprej delali na daljavo. “Na srečo imamo dovolj zunanjih površin, da bodo učenci lahko veliko na prostem. Načrtovanje nam je nekoliko olajšala zadnja okrožnica, ki izjemoma omogoča tudi združevanje učencev različnih skupin v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju,” pove ravnateljica Nevenka Matelič Nunčič

OŠ Lava

V OŠ Lava se vračajo tako rekoč vsi učenci prvih treh razredov, razen dveh. Zaenkrat kaže da se bodo v šolo vrnili tudi vsi devetošolci.

Sicer pa jim na šoli največjo težavo predstavlja kadrovsko pokritje skupin. Enako situacijo pričakujejo ob povratku devetošolcev (in tistih učencev z negativnimi ocenami), ko bodo učitelji morali kombinirati poučevanje v šoli in nadaljevali z izobraževanjem na daljavo z ostalimi učenci od 4. do 8. razreda.

“Prvi teden, ki bo za vse nas testni teden, bo odkril še ostale zagate, ki se pokažejo ob izvajanju tako zelo zapletene organizacije, še posebej ob upoštevanju številnih varnostnih omejitev, zagotavljanju varnostnih razdalj, spoštovanju pravil prehranjevanja pri malici in kosilu, itd.. Kljub temu, se veselimo, da se stanje umirja, da se otroci vračajo in da se ponovno srečamo z učitelji, ki sem jih zadnje tedne videvala le preko video-povezav,” pove ravnateljica Marijana Kolenko

OŠ Hudinja

Na Osnovni šoli Hudinja imamo v prvi triadi vpisanih 172 učencev. V šolo se bodo vrnili vsi razen enega učenca pri katerem obstaja zdravstveni razlog za odsotnost od pouka.

Pri organizaciji pouka so se na šoli najprej odločili, da vse starše telefonsko kontaktirajo in si izmenjajo informacije. Tudi za začetek pouka so se dobro organizacijsko in tehnično pripravili, tako kot na vseh ostalih šolah pa je največja težava v kadrih, saj se je podvojilo število oddelkov, učitelji predmetne stopnje pa morajo hkrati izvajati še pouk na daljavo. “Prepričani smo, da bo delo v šoli dobro potekalo in da se bodo učenci hitro ponovno navadili na šolsko delo ter na nova pravila, ki so povezana s higieno oziroma zdravjem. Pričakujemo, da bomo šolsko leto, ki si ga bomo zagotovo zapomnili kot prav posebno leto, uspešno zaključili. Upamo, da bomo lahko v jeseni v novo šolsko leto vstopili na »star« način, ki ga vsi, učenci, učitelji in starši, zelo pogrešamo,” pove ravnatelj Jože Berk.

OŠ Glazija Celje

Na OŠ Glazija Celje se vrača vseh 22 učencev prve triade, kar predstavlja 70 % vseh učencev na šoli.

Učenci OŠ Glazija sodijo v rizično skupino populacije. Tisti, ki ostajajo doma imajo različne bolezni in stanja, ki sodijo v seznam zdravstvenih omejitev, ki jih je pripravil razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo. Ti učenci bodo imeli še naprej izobraževanje in podporo učitejev ter ostalih strokovnih delavcev na daljavo.

“V šoli smo pripravljeni na sprejem učencev. Z upoštevanjem navodil MIZŠ, ZRSŠ in priporočil NIJZ smo poskrbeli za ustrezno prostorsko namestitev in pripravili pogoje za izvajanje poostrenih higienskih pogojev. S kadri še nimamo težav. Pouk v šoli in delo na daljavo bosta izvajali učiteljici v paralelki. Zagotavljamo tudi prehrano po priporočenih standardih,” pove ravnateljica Nevenka Kus.

OŠ Frana Roša

Po pridobljenih podatkih se v šolske klopi OŠ Frana Roša vračajo vsi, razen sedmih otrok.

Na šoli se v teh razmerah soočajo z mnogimi izzivi (večje število oddelkov, prerazporejanje strokovnih delavcev, logistika vstopa v šolo, priprava prostorov…). “Največji izziv pa je, kako vsa potrebna navodila upoštevati, da v praksi zaživijo tako, da bodo življenjska in bodo povzročala čim manj stisk v prvi vrsti pri učencih, kot seveda tudi pri starših in učiteljih,” pove ravnateljica Nataša Gajšek Ključarič.

OŠ Frana Kranjca Celje

V šolske klopi OŠ Frana Kranjca Celje se bo vrnilo 140 učencev oz. 95 %. 7 učencev bo zaradi opravičljivih razlogov nadaljevali šolanje na daljavo.

“Največ težav nam povzročajo premajhni prostori in pomanjkanje kadra,” pove ravnateljica Danica Šalej.

OŠ Ljubečna

V šolske klopi OŠ Ljubečna se bo vrnilo 145 učencev od 150 oz. 97 %.

Na šoli pri vzpostavljanju pouka zaenkrat nimajo težav. Organizacijo in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela bodo organizirali v skladu z navodili ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in ministrstva pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

OŠ in vrtec Štore

V šolske klopi OŠ Štore in podružnice Kompole se bo od skupno 402 vrnilo 393 učencev oz. 98 %. Doma ostaja 9 otrok.

V vrtec Štore z dislocirano enoto Kompole pa se 18. 5. vrne 64 % otrok.

“Težav s prostorom niti v šoli niti v vrtcu nismo imeli, bomo pa v vrtcu koristili nekaj drugih prostorov, ki jih bomo uredili v igralnice (knjižnica, telovadnica) v primeru, da bo v naslednjih tednih število prisotnih otrok naraslo. Večje težave bomo imeli s kadrom, saj bodo strokovne delavke morale podaljševati dnevno prisotnost,” pove ravnateljica Mojca Rožman.

Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve in Vrtec Zarja

Informacije o stanju v vseh treh javnih vrtcih v Celju nam je, kot povezovalka Odbora javnih vrtec MOC, sporočila ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve Irena Hren:

Od 1805 otrok, ki obiskujejo tri celjske javne vrtce, se jih v ponedeljek vrača 962, kar je 53,3 %.

“V vrtcih se v teh dneh intenzivno pripravljajo na sprejem otrok po ponovnem odprtju. V čim večji meri bomo poskušali zagotoviti pogoje, ki nam jih narekujejo smernice NIJZ.  Zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev, ki so različno od vrtca do vrtca, pa vseh priporočil ne bomo mogli zagotoviti v celoti. Eden od njih je priporočeno število otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja.

Otrokom in zaposlenim želimo, da se vrnejo v okolje, v katerem se bodo počutili varne in sprejete, zato se bomo po svojih strokovnih močeh potrudili, da bo temu tako. 

Pozivamo pa tudi starše, da s skupnimi močmi zagotovimo varne pogoje za delo po ponovnem odprtju, zato jih prosimo, da dosledno  upoštevajo protokole, ki veljajo v posameznem vrtcu v času posebnih razmer,” zapiše Hrenova.

Vrtec Montessori Celje

V vrtec Montessori Celje se bo vrnilo 50 % otrok, ostali starši pa so si za dva tedna uredili varstvo, nakar se v juniju vrnejo vsi otroci.

“Priporočila NIJZ za vrtce bo res zelo težko upoštevati, a se bomo potrudili po najboljših močeh,” pove direktorica Jožica Kolar.

B.S.