Občuten padec dobička Cinkarne Celje v letu 2019


rp_cinkarna-300x201.jpgCinkarna Celje, ki je v začetku leta dobila novega predsednika nadzornega sveta, lansko poslovno leto, kljub kar 29 odstotnemu padcu čistega dobička glede na leto 2018, ocenjuje za izredno uspešno, rezultat pa so med najboljšimi v zgodovini Cinkarne in bistveno nad pričakovanji uprave podjetja.

Gre za nerevidiran računovodski izkaz poslovanja Cinkarne Celje d.d. v letu 2019. Podatke z revidiranimi izkazi na Celje.info vsako leto v začetku jeseni, ko so javno objavljena revidirana poročila podjetij, objavimo v naših vsakoletnih člankih poslovanja največjih podjetij v Celju.

Poslovni rezultati so presegli načrte in lansko prodajo, za kar najpomembnejši razlog je spremenjeno tržno ravnovesje v panogi titanovega dioksida, ki še omogoča doseganje visokih dobičkovnih stopenj.

Sočasno so z opustitvijo nerentabilnega programa valjane titancinkove pločevine in programa gradbenih mas, izrazito izboljšali tudi strukturo poslovnih programov in izboljšali notranjo učinkovitost poslovanja celotnega sistema.

Cinkarna Celje v nasprotju s konkurenti izboljšuje svoj položaj

Cinkarna Celje je v letu 2019 izboljšala položaj med podjetji iz industrije pigmenta titanovega dioksida, medtem ko se je poslovanje konkurentov v letu 2019 v povprečju občutno poslabšalo. Cinkarna Celje tako pozitivno odstopa od industrijskega povprečja in utrjuje svoj položaj med najuspešnejšimi akterji.

Čisti dobiček v letu 2019 je dosegel visokih 21,7 milijonov evrov. Ta poslovni izid je sicer za 29 % nižji od doseženih 30,6 milijonov € v letu 2018, a je obenem skoraj dvakratnik načrtovanega za leto 2019 (11,1 milijon € dobička). Poslovni izid pred obdavčitvijo je lani znašal 26 milijonov evrov, kar je 10 milijonov evrov manj kot leta 2018, ko je ta znašal 36 milijonov evrov.

Čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi z letom 2018 povečali za dobrih 8,5 milijona evrov oz. dobrih 5 %.

Kako so lani kotirale delnice Cinkarne Celje

Vrednost delnic Cinkarne Celje, d. d. se je od zadnjega trgovalnega dne v letu 2018 do zadnjega trgovalnega dne v letu 2019, na vstopni kotaciji Ljubljanske Borze, povečala iz 181 €/delnico na 188 €/delnico, oziroma za 4 %. Delnica je pridobivala na vrednosti do presečnega dneva za dividendo v začetku junija. Pred izplačilom dividende se je vrednost delnice znižala za 14 % ter do konca leta ostala v razponu med 180 €/delnico in 200 €/delnico.

V preučevanem obdobju se je vrednost indeksa SBI TOP povečala za 15 %. Podjetje je v letu 2019 izplačalo 22,8 milijonov evrov dividend (6 % več kot leto prej), kar znaša bruto 28,27 € dividende/delnico. Dividendna donosnost na dan skupščinskega sklepa je znašala izredno visokih 14,14 % in je ponovno med najvišjimi v industriji pigmenta titanovega dioksida.

V letu 2019 je obseg investiranja znašal le slabih 50 % investiranih sredstev v letu prej in je za 6,3 % presegel plansko vrednost. Glavnina sredstev je bila namenjena modernizaciji, stabilizaciji in izboljšanju kakovosti naših proizvodov, projektom varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Del sredstev smo namenili tudi posodobitvam in zagotavljanju zakonske skladnosti naprav in infrastrukture.