Na območju poslovne cone ob Bežigrajski, se gradi priključna cesta


Začela se je gradnja priključne ceste na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti (nasproti poslovnega centra Etra). Istočasno se bo uredila tudi komunalna infrastruktura.

Projekt je predvideno tudi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za to območje (OPPN – Območje SL-4-1), občina pa se namerava za to naložbo prijaviti tudi na razpis za nepovratna sredstva v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

“Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ob Bežigrajski cesti je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel na lanski junijski seji. Predvideva gradnjo dveh samostojnih objektov za namen poslovne, skladiščne, obrtne, trgovske in druge spremljajoče dejavnosti, poleg tega še prometno ureditev s parkirnimi površinami, gradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe javne gospodarske infrastrukture ter ureditev zunanjih površin,” pojasnjujejo na Mestni občini Celje. Gre za območje velikosti 7715 kvadratnih metrov. Na tem območju podjetje Simes iz Celja že gradi novo proizvodno halo, ki ji bo sledila še ena.

Celjska občina napoveduje, da bo za naložbo v izgradnjo priključne ceste in komunalne infrastrukture, ki vključuje tudi ureditev javne razsvetljave ter druge ureditve ob Bežigrajski cesti, kandidirala za nepovratna sredstva v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

Vrednost del znaša približno 275.000 evrov brez vključenega DDV, izvajalec pa se je s pogodbo zavezal, da bo dela končal v treh mesecih po uvedbi v delo. Torej do sredine septembra.