Zaključuje se triletni evropski projekt GreenerSites

20. 06. 2019 07:00

lokalno-izobrazevanje

Konec meseca se bo zaključil tri letni evropski projekt GreenerSites, katerega namen je izboljšati okoljsko in prostorsko stanje opuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij in upravljanje z njimi.

Njegov končni cilj je, da s pripravo strategij in orodij, ki temeljijo na celostnem trajnostnem pristopu, prispevamo k čistejšim, bolj zdravim in privlačnim funkcionalnim mestnim območjem (FUO).

V projektu je sodelovalo enajst partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je bila tudi Mestna občina Celje.

V Celju se veliko pozornosti namenja urejanju zelenih površin, ki so velikega pomena za kakovost življenja. Načrtno se tako sadijo nova drevesa in ohranja lep mestni gozd, ki je ponos mestu.

Na drugi strani mesta pa imamo okoli sedemnajst hektarov veliko območje Stare Cinkarne, na katerem je od leta 1875 do 1990 obratovala metalurško – kemična industrija Cinkarne Celje. Ta predstavlja za mesto velik okoljski problem.

Od leta 2002, ko je Mestna občina Celje to območje, onesnaženo s težkimi kovinami, prevzela v posest, so si na občini prizadevli za postopono reurbanizacijo tega dela mesta. Pred petnajstimi leti se je za potrebe širitve Tehnopolisa (izgradnja poslovne cone Gaberje-jug) gradilo komunalno opremo, med gradbenimi deli pa je nastalo dobrih 15.000 kubičnih metrov zemeljskih izkopov, ki so bili zaradi visokih koncentracij onesnažil uvrščeni med nevarne odpadke. MOC se je lotila sanacije z uporabo imobilizacije s kalcitnim pepelom, ki jo je izvedlo podjetje Stonex, in je občino stala nekaj več kot milijon evrov. Čeprav se je ta postopek izkazal za uspešnega, se je Celje leta 2016 pridružilo projektu GreenerSites in s pomočjo evropskih sredstev poskusno izvedlo tri različne metode, ki niso primerne samo za reurbanizacijo Stare Cinkarne, temveč so lahko v pomoč tudi pri načrtovanju in urejanju drugih območij, kot so denimo zelenice, parki, poti ob prometnicah, parkirišča in zemljišča za rekreacijske namene.

zakljucni-dogodekRemediacija z imobilizacijo

Metodo je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Onesnaženo zemljino je mešal s primernim aditivom, pri čemer so se potencialno strupeni elementi s kemičnimi in fizikalnimi mehanizmi pretvorili v nizko mobilni in slabo topni kompozit.

Remediacija s hladno reciklažo

Metodo, ki temelji na bitumenski cementni stabilizaciji, so na pilotnem območju Stare Cinkarne izvedla podjetja VOC Celje, Ekologija, d. o. o., VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d. o. o., in VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami, d. o. o.

Priprava ustrezne mešanice organo-mineralnega substrata

Pilotno metodo je zasnoval in izvedel Kmetijski inštitut Slovenije. Aktivni substrat je pripravil iz komposta, mineralnih tal in mineralov zeolita, ki vežejo težke kovine.

V okviru projekta GreenerSites so na pilotnem območju Stare Cinkarne trajno vgradili pet piezometrov in vzpostavili začetno prostorsko bazo podatkov o onesnaženosti tal na območju celotne občine, ki se bo v prihodnosti še dopolnjevala. Skupaj s strokovnjaki so se v tem času, poleg okroglih miz, ki so bile namenjene občanom, dijakom, študentom in predstavnikom različnih podjetij ter ustanov, organizirala tudi lokalna izobraževanja za zaposlene v občinski upravi, ki so pri svojem delu kakorkoli povezani z okoljsko problematiko.

MO Celje je izdala tudi Strateški akcijski načrt za funkcionalno urbano območje Mestne občine Celje, ki je skupno delo strokovnjakov in zaposlenih na Mestni občini Celje. Gre za strateški dokument, v katerem so predstavili obstoječe stanje na opuščenem, degradiranem industrijskem območju, možne načine remediacije in med drugim tudi probleme, ki jih bo na poti do skupnega cilja potrebno rešiti. Gre za obsežen projekt, ki ga občina sama kot lokalna skupnost finančno ne bo mogla izpeljati, zato se pričakuje, da se bodo prizadevanjem za čistejše, bolj zdravo funkcionalno mestno območje poleg države pridružili tudi tisti, ki so onesnaženje v preteklosti povzročili.

Podatki o projektu GreenerSites

Projekt podpira transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA/Central EUROPE. Sofinancira ga Evropski sklad za regionalni razvoj.

  • Vrednost projekta 3.795.769 EUR
  • Sofinanciranje ESRR 3.117.919 EUR
  • Trajanje projekta 1.6.2016 – 31.7.2019
  • Vrednost projekta MOC 318.465 EUR
  • Sofinanciranje ESRR v EUR 270.695 EUR

V projektu je sodelovalo 11 partnerjev iz petih držav srednje Evrope (Italija, Hrvaška, Nemčija, Poljska in Slovenija), ki si prizadevajo za izmenjavo in nadgradnjo znanj s področja celostnega okoljskega upravljanja degradiranih območij. Kot pridružen partner je bilo v projektu vključenih tudi 14 institucij. Pridružen partner za Slovenijo je bilo Ministrstvo za okolje in prostor.

okrogla-miza-greenersites

M.G., foto: MOC

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
146 queries in 0,998 seconds.