Praznik Mestne občine Celje: čas za pregled preteklega dela in načrtov, med katerimi je turistična brv, obnova Knežjega dvorca in Stare grofije, ureditev PC Trnovlje,…


Pred bližajočim se praznikom Mestne občine Celje, 11. aprilom, je župan Bojan Šrot danes pripravil tradicionalni sprejem, na katerem je povzel delo Mestne občine Celje v minulem letu in napovedal nekatere pomembne projekte za leto 2022.

Med drugim je župan povedal, da si bo MOC zelo prizadevala za javno razgrnitev novega občinskega prostorskega načrta do poletja in za sprejetje v jeseni.

Med načrti je izpostavil obnovo Stare grofije in Knežjega dvora, turistično brv, ureditev ekonomsko – poslovne cone Trnovlje – jug, gradnjo novega Vrtca Zarja (Čira Čara), nadaljevanje izgradnje manjkajočega dela kanalizacijskega sistema in ureditve trga pri tržnici, celovito ureditev Slovenskega pokopališča Golovec, dokončanje ureditve kolesarskih povezav …

Prav tako je občina v procesu iskanja idejne rešitve za vzpostavitev dveh novih zelenih površin v Celju, in sicer pri nekdanjem vrtnarstvu, kjer naj bi nastale zelene površine za otroke, mlade in družine ter na tri hektare velikem območju med Voglajno in železniško progo (severno od zgodovinskega arhiva), kjer bi se uredil park za pse.

Med uspešnimi projekti minulega leta, oziroma obdobja od aprila 2021 do aprila 2022 je izpostavil vselitev v prva dva bloka v novem stanovanjskem naselju v Singenski ulici (Dečkovo naselje), obnovo in odprtje objekta na Gregorčičevi 6, odprtje prizidka in obnovljenega dela Osnovne šole Hudinja, obsežno obnovo lokalnih cest, širitev sistema KolesCE (registriranih je že več kot 12.000 uporabnikov), vse bolj priljubljen Celebus, ki je marca prepeljal skoraj 23.000 potnikov in je od februarja za upokojence brezplačen ter obnovo Fotohiše Pelikan, Romanskega palacija na Starem gradu Celje, ogrevalnega sistema v SLG Celje in vzpostavitev javnih sanitarij, …

Občina je prav tako zelo zadovoljna z odzivom na ureditev Parka drevesCE, saj je bilo zanimanja za nakup dreves veliko več, kot jih je bilo moč posaditi.

Župan je ob bližajočem se 11. aprilu čestital občankam in občanom. Predstavil je letošnje prejemnike najvišjih priznanj Mestne občine Celje. V ponedeljek bo na osrednji slovesnosti ob prazniku podelil tri nazive častni meščan Celja in devet celjskih grbov – vsi prejemniki priznanj (klik).

Izpostavljeni projekti Mestne občine Celje v minulem obdobju
 • Dečkovo naselje – odprtje prvih dveh blokov, več v prispevku tukaj
 • Obnova in odprtje objekta ZD Celje na Gregorčičevi ulici 6, več v prispevku tukaj
 • Prizidek k OŠ Hudinja, več v prispevku tukaj
 • Obnova lokalnih cest in mostov: Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: letos do zdaj 320.000 evrov, asfaltiranje ceste v Trnovljah, rekonstrukcija javne poti Zvodno – Osenca, obnova ceste v Stritarjevi ulici (144.681 €), ureditev avtobusnega postajališča na uvozu Celjskega sejma, cesta na Lopato, cesta Košnica …
  Odprtih pogodb za leto 2022 je za več kot 1,2 milijona evrov: cesta Košnica, cesta na Lopato, izgradnja meteorne kanalizacije v naselju Gaji, priključna cesta na območju gosp. cone vzhodno Trnovlje II (sklep o začetku postopka), izvedba javne razsvetljave in asfaltiranje ceste v Trnovljah, obnova pločnika in dela ceste v Šercerjevi, obnova pločnika v Stritarjevi ulici, odvodnjavanje Cesta na Ostrožno – Lokrovec – Dobrova …
  V lanskem letu 900.000 evrov: cesta Košnica, cesta na Lopato, izgradnja priključne ceste na območju Trnovlje jug, rekonstrukcija javne poti Zvodno – Osenca, ureditev ceste Lisce, sanacije Bernekerjeve in Jakopičeve ulice, obnova ceste v Stritarjevi ulici, asfaltiranje Celje – Teharje, križišče Skalna klet …
 • KolesCE: Kolesce ima že blizu 12 tisoč registriranih uporabnikov. V sistemu je trenutno 35 postaj in 221 koles, od tega 127 električnih, navadnih pa 94. Lani so dodali 12 postaj in 71 koles (vrednost 482.000 evrov). Sistem se širi s štirimi novimi postajami, in sicer v Šmartnem v Rožni dolini, Škofji vasi, Trnovljah in na Lopati. S tem bodo pokrite vse KS in MČ.
 • Celebus: Od začetka februarja lahko upokojenci Celebus uporabljajo brezplačno. V letu 2021 skupaj prepeljanih potnikov: 150.766, Februar 2022: 17.748, Marec 2022: 22.951
 • Fotohiša Pelikan: Končana je obnova Fotohiše Pelikan. Vrednost projekta znaša 270.000 evrov, ministrstvo za kulturo projekt sofinancira v višini 100.000 evrov.
 • Stari grad Celje – investicijsko vzdrževalna dela Romanski palacij, več v prispevku tukaj
 • Slovensko ljudsko gledališče Celje – obnova ogrevalnega sistema: Prenovili so ogrevalni sistem in kotlovnico v SLG Celje. Vrednost del je 280.000 evrov, od tega Ministrstvo za kulturo sofinancira 94.000 evrov.
 • Javne sanitarije, več v prispevku tukaj in tukaj
Aktualno in načrti za naprej
 • Mreža kolesarskih povezav v Celju, več v prispevku tukaj
  V drugi polovici leta 2023 bo predvidoma zaključen projekt ureditve mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje, katerega gradnja traja od leta 2019. Gre za projekt, ki je vreden  2,3 milijona evrov. Evropsko sofinanciranje pri tem znaša 1,4 milijona evrov (ESRR in RS), 358 tisoč evrov je nepovratnih sredstev na podlagi zakona o financiranju občin, Mestna občina Celje pri projektu prispeva 506 tisoč evrov. Od začetka projekta so vzpostavili 14,8 km novih kolesarskih povezav. Letos jih bodo uredili ob obnovi Ipavčeve ulice, sledila bo ureditev v Drapšinovi ulici, uredili jih bodo še v Stritarjevi, Tkalski ulici, Levstikovi ulici, kjer so se prenovitvena dela začela že lani. Pred dnevi začela gradnja dolgo pričakovane kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur.
 • Izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega sistema: Mestna občina Celje je junija lani skupaj z občinama Štore in Vojnik začela z izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 26,8 kilometra. Gre za območja znotraj aglomeracij, ki niso bila v celoti opremljena s kanalizacijo, zato objektov ni bilo možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. Izgradnja je razdeljena na osem sklopov in naj bi bila končana v letu 2023. Skupna vrednost projekta znaša 7,2 milijonov evrov, za Mestno občino Celje pa 4,5 milijona evrov, pri čemer bo delež MOC sofinanciran v višini 3,1 milijona evrov (EU in RS).
 • Nov trg pri tržnici, več v prispevku tukaj
 • Pokopališče Golovec, več v prispevku tukaj
 • Park drevesCE, več v prispevku tukaj
 • Ureditev ekonomsko – poslovne cone Trnovlje jug: V Mestni občini Celje pripravljajo prijavo projekta »Ureditev ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug« na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pričakovana višina sofinanciranja v primeru uspešne prijave je do največ 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva) oz. največ 1.300.000,00 EUR. Sredstva razpisa so zagotovljena iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v okviru nove finančne perspektive 2021-2027. Rok za prijavo projekta je 29. 4. 2022.
 • Obnova Stare grofije Celje – vključitev rimskih fresk v muzejsko ponudbo: Projekt so letos prijavili na razpis. Predmet projekta je delna rekonstrukcija objekta Stare grofije. Namen projekta je izvedba delne rekonstrukcije objekta, s katero bo omogočena prezentacija izjemnih rimskih fresk širši javnosti na način, ki bo sledil vsem smernicam s področja kulturne dediščine ter zagotovitev dostopnosti javne kulturne infrastrukture vsem kategorijam prebivalstva. Vrednost celotne investicije bo predvidoma 1 milijon evrov, od tega lastni delež MOC 370.000 evrov in delež zaprošenega sofinanciranja Ministrstva za kulturo 650.000evrov. Izvedba projekta je planirana v letih 2022 in 2023.
 • Obnova Knežjega dvorca Celje – severni gotski del – 4a faza (Gradbena in statična sanacija severnega gotskega dela z ureditvijo arheološke kleti): Projekt so pravkar prijavili na razpis. Namen projekta je je obnova kulturnega spomenika Državnega pomena, s tem pa varovanje in ohranjanje ter revitalizacija kulturne dediščine Knežjega dvorca. Vrednost celotne investicije znaša 3,3 milijona evrov, od tega delež MOC 1,6 milijona evrov in delež zaprošenega sofinanciranja Ministrstva za kulturo 1,7 milijona evrov. Izvedba projekta je planirana v letih 2022 do 2025.
 • Turistična brv v Mestni občini Celje: Pripravljajo prijavo projekta »Turistična brv v Mestni občini Celje« na »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah« na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predvidena vrednost projekta znaša 4.595.225,96 EUR z DDV. Pričakovana višina sofinanciranja v primeru uspešne prijave je do največ 60 % vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2 milijona EUR. Sredstva razpisa so zagotovljena iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v okviru nove finančne perspektive 2021-2027. Rok za prijavo projekta na JR je 20. 4. 2022.
 • Vrtec Zarja – enota Čira Čara, več v prispevku tukaj
 • Rekonstrukcija lokalne ceste Košnica pri Celju se je začela 2021. Ureja se lokalna cesta s kompletno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, plinovod, JR, TK vodi, elektro vodi) vključno s pločnikom za pešce. Pogodbena vrednost je 1.060.000 evrov.
 • Navezovalna cesta Ljubečna – AC priključek Celje vzhod, več v prispevku tukaj
 • Energetska sanacija objekta Ljudske univerze Celje: V letih 2022 in 2023 bomo ob uspešni prijavi na razpis energetsko sanirali objekt Ljudske univerze Celje. Ocenjena vrednost te investicije je 1.070.000 evrov

Skupna predvidena vrednost posodobitev javne razsvetljave v letu 2022 je 453.200 evrov. Občina v letošnjem letu poleg ostalih sanacij posledic naravnih nesreč načrtuje tudi sanacijo zelo obsežnega zemeljskega plazu v Zagradu. Načrtujejo izgradnjo meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v naselju Gaji (vrednost 110.000 evrov). Tudi ureditev ekološkega otoka in dodatnih parkirnih mest Škapinova ulica. Projekt zajema ureditev površin za postavitev ekoloških otokov (nadzemni zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov na dveh lokacijah), ureditev 17 parkirnih mest in prestavitev ter zaščita elektro vodov. Pogodbena vrednost je 92.500 evrov.

V letih 2021 in 2022 občina beleži izredno rast aktivacij nezazidanih stavbnih zemljišč, kar je opaziti v prostoru. Mesto Celje bo z gradnjo večstanovanjskih objektov pridobilo večje število tržnih stanovanj v Novi vasi, Babnem, Dečkovem naselju. Dograjuje se tudi Dom ob Savinji. Vzpostavlja se tudi začasni protipoplavni nasip v Medlogu. Tako bo Celje pred poplavami še varnejše in za gradnjo se bo v letu 2022 na območju Špice, sprostilo več nezazidanih stavbnih zemljišč.

MOC je tudi v zaključni fazi strateškega dokumenta OPN. Javna razgrnitev bi lahko bila že to poletje.


Slovesnost s podelitvijo priznanj bo v ponedeljek, 11. aprila, ob 19.30. Neposredni prenos bo na TV Celje. Pri pripraviprireditve občina sodeluje s celjskimi ustvarjalci, režiser prireditve je celjski pesnik in organizator Kristian Koželj. Prenos bo tolmačen v slovenski znakovni jezik.

V sklopu praznika Mestne občine Celje se je te dni odprla tudi Galerija na prostem, več v prispevku tukaj.