V novem občinskem prostorskem planu večje površine za gospodarske cone

V zadnjem času se v javnosti zaradi nepoznavanja razmer širijo neresnične informacije, da Mestna občina Celje nima prostorskega plana. To ni res. Mestna občina Celje ima sprejet Celjski prostorski plan (UL RS št. 86/2001), ki je podlaga za vse posege v prostor.

Mestna občina Celje skladno z prostorskim planom načrtuje in izvaja prostorske ureditve na svojem območju. Nezazidanih je okoli 145 ha stavbnih zemljišč, torej je možnosti za širitev znotraj veljavnega plana in v skladu z zakonsko podprtim notranjim razvojem naselij še dovolj. Od vseh nezazidanih stavbnih zemljišč je približno 45 odstotkov zemljišč, za katera so sprejeti izvedbeni prostorski akti, ki pa še niso v celoti ali delno uresničeni. Iz analize nezazidanih stavbnih zemljišč je razvidno, da je približno 98 odstotkov nezazidanih stavbnih zemljišč v okviru opredeljene meje Urbanističnega načrta Celja. Samo ožje mestno središče s proizvodnim vzhodnim delom mesta obsega naselja Celje, Trnovlje, Bukovžlak in Teharje, kjer je kar 76 % vseh nezazidanih stavbnih zemljišč.

Ne glede na to smo leta 2009 začeli s pripravo novega Občinskega prostorskega načrta (OPN). Osnutek, ki je bil izdelan že v letu 2014, usklajujemo z 28 državnimi nosilci urejanja prostora. To so različni direktorati, direkcije, uprave in službe na ministrstvih. Pri usklajevanju gre za zelo zahtevne in dolgotrajne postopke, ki se nanašajo na različna področja in območja občine (kmetijska zemljišča, tla, dediščina, Natura …).

Osnutek OPN med drugim usklajujemo tudi z Direkcijo RS za vode. Izdelava študij in s tem določitev razredov poplavne nevarnosti kot vsebine OPN je sicer zakonska naloga države, ki pa teh podatkov nima, jih pa v okviru postopkov OPN in OPPN kot pogoj za izdajo mnenja zahteva. Ker Ministrstvo za okolje in prostor ob umeščanju ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti ni dokončalo postopkov, čeprav ga zakonodaja tako kot vse ostale investitorje k temu zavezuje, moramo na Mestni občini Celje sami dopolniti hidrološko hidravlično študijo za okoli 30 kilometrov vodotokov. To je zahtevna naloga, v katero naše strokovne službe vlagajo veliko znanja in izkušenj.

Z novim OPN želi Mestna občina Celje dodatno podpreti cilje že obstoječega veljavnega plana, po katerem mesto s svojimi gospodarskimi conami, stanovanjskimi območji, javnimi funkcijami občinskega, regionalnega in nacionalnega pomena ter z razvojem univerzitetnih vsebin in izobraževanja poudarja svojo vlogo v omrežju nacionalnih in mednarodnih središč, krepi položaj urbanega središča ter s trajnostno usmerjenimi strategijami omogoča razvoj na vseh področjih. V novem OPN si želi Mestna občina Celje več območij sprostiti za gospodarske cone.